10.9.2015

Yhteisöllisen oppilashuoltoryhmän kokous

10.9.2015

Reilan koulu

 

Paikalla:

Outi Ankelo, koulunjohtaja

Taina Sivonen, luokanopettaja

Katri Kajantola, erityisopettaja

Hanna Piironen, koulukuraattori

Jenni  Turpeinen  ,kouluterveydenhoitaja

Anna Stolt, vanhempainyhdistyksen puheenjohtaja

Oskari Inkinen, oppilaskunnan edustaja

Riikka Virtanen, luokanopettaja

 

Poissa:

Heidi Lappalainen, perhetyöntekijä

 

1.       Kokous avattiin kello 13.15. Puheenjohtajaksi valittiin Outi Ankelo ja sihteeriksi Riikka Virtanen.

2.       Oppilashuoltoryhmä kävi läpi lukuvuoden 2015-2016 toimintasuunnitelman. Toimintasuunnitelmaan tehtiin hieman muutoksia ja lisäyksiä, ja sovittiin muutamia toimenpiteitä. Vanhempainyhdistys lupasi tilata taas uudet heijastinliivit tarvittaessa pieniksi jääneiden tilalle. Tämänvuotisen Pyhärannan  vanhempainyhdistysten toimintapäivän kohtalo on epävarma ja vanhempainyhdistyksen puolelta luvattiin olla yhteydessä järjestävänä vanhempainyhdistykseen Rohdaisten Reppuun. Päätettiin myös lisätä poistumisharjoitus syyskuuhun tai lokakuuhun. Vanhempainyhdistys järjestää discon oppilaille sekä lokakuussa että joulukuussa.

3.       Oppilaskunnan edustajan mukana saatiin oppilaskunnan terveisiä. Oppilaskunnan toivoo koululle välipala-automaattia. Yhteisöllisen oppilashuoltoryhmän kanta automaattiin oli kielteinen, mutta tilalle aloitettiin ideoimaan mahdollista kioskitoimintaa. Kielteisyyttä perusteltiin automaatin mahdollisella epäterveellisillä välipaloilla sekä käteisen rahan tuomilla mahdollisilla ongelmilla.

 Kioskitoiminnan suhteen keskusteltiin mahdollisesta rahan käytöstä koulussa ja sen mukanaan tuomista mahdollisista ongelmista, ja toivottiin, että oppilaskunnassa onnistutaan kehittämään sellainen kioskitoiminnan malli (esimerkiksi poleteilla), jossa käteistä rahaa ei tarvittaisi koulussa.

4.       Vanhempainyhdistyksen edustaja välitti yhteisölliselle oppilashuoltoryhmälle erään vanhemman kysymyksen koulun käytänteistä unohtuneita tehtäviä kohtaan sekä mahdollisista sanktioista ja läksyparkkitoiminnasta. Linjaan toivottiin selkeyttä. Ryhmässä keskusteltiin koulun nykyinen käytäntö auki ja todettiin sen olevan riittävä ja hyvä tämän hetkiselle tarpeelle.

Alkuopetuksessa unohtuneet läksyt hoidetaan joko välitunnin aikana tai koulupäivän jälkeen. Toistuvista unohduksista menee tieto oppilaan kotiin ja oppilas saa käyttöönsä läksyvihon. Mikäli unohdukset jatkuvat läksyvihon käyttöönoton jälkeenkin, niin oppilas jää hoitamaan läksynsä kodin kanssa sovitun ajan koulupäivien jälkeen.

Isommilla oppilailla unohdukset kirjataan Wilmaan. Seitsemästä unohduksesta seuraa jälki-istunto, joka suoritetaan joko kasvatuskeskusteluna tai koulutehtävien tekemisenä. Näiden sijaan käytössä voi olla myös joskus kirjoitelma.

Mahdolliset koulun järjestyssääntöjen rikkomukset hoidetaan tapauskohtaisesti kasvatuskeskusteluna tai jälki-istuntona. Näistä seuraamuksista menee aina ennen rangaistusta tieto kirjallisena kotiin huoltajan allekirjoitettavaksi.

Koulumme läksyparkkitoiminnasta todettiin, että se on toiminut nykyisen käytännön mukaan hyvin. Koulussamme käytössä oleva läksyparkkitoiminta on kohdennettu kolmiportaisen tuen järjestelmän mukaisesti tehostetun ja erityisen tuen lapsille, jotka tarvitsevat tukea koulunkäyntiinsä ja kotitehtäviinsä. Läksyparkkia vetää tänä vuonna perhetyöntekijä Heidi Lappalainen.

5.       Vanhempainyhdistyksen edustaja Anna Stolt toi esiin myös jonkun vanhemman hänelle esittämän huolen koulun erään työntekijän kielenkäytön asiallisuudesta ja sopivasta äänenvoimakkuudesta. Keskustelimme ammatillisuudesta ja siihen kuuluvasta kielenkäytöstä. Keskustelimme myös siitä, että jotkut lapset saattavat kokea tiukan ja vaativan äänensävyn huutamiseksi, vaikka äänenvoimakkuus ei nouse. Kasvatusalan ammattilaisena työnämme on toki olla välillä vaativia ja vaatia lapselta parasta mahdollista häneltä odotettua tuotosta, jotta oppiminen mahdollistuu. Vaatimisen on kuitenkin tapahduttava niin, että sillä ei tulisi tuottaa lapselle kohtuutonta huolta eikä murhetta. Yksimielisesti kuitenkin todettiin, että huutaminen ei kuulu eikä tule kuulumaan koulumme kasvatuskäytäntöihin. Asiasta tullaan keskustelemaan myös työyhteisön sisällä.

6.       Koulussa toimitettava turvallisuuskävely sovittiin pidettäväksi 17.9.2015 kello 10.00. Kävelyyn osallistuvat terveydenhoitaja, kaksi oppilaskunnan edustaa sekä yksi opettajakunnan edustaja.

7.       Kevätlukukauden yhteisöllisen oppilashuoltoryhmän kokous sovittiin pidettäväksi 21.4.2016 kello 13.15 Reilan koululla.