12.1.2015

Reilan koulun yhteisöllisen oppilashuoltotyöryhmän kokousmuistio

12.1.2015 kello 14.15

Läsnäolijat:      Anna Stolt, Reilan koulun vanhempainyhdistyksen puheenjohtaja

                             Katri Kajantola, Pyhärannan kunnan kiertävä erityisopettaja

                             Heidi Lappalainen, Pyhärannan kunnan vs. perhetyöntekijä

                             Outi Ankelo, johtajaopettaja

                             Taina Sivonen, luokanopettaja

                             Riikka Virtanen, esiopettaja

Poissa:               Outi Eilu, terveydenhoitaja

 

1.    1. Kokouksen avaus.

Kokouksen puheenjohtajana toiminut Outi Ankelo avasi kokouksen. Sihteeriksi valittiin Riikka Virtanen.

 2.   2. Yhteisöllisen oppilashuoltoryhmän sisältöjä ja tavoitteita Reilan koulussa.

Reilan koulun yhteisöllisestä oppilashuoltoryhmästä tiedotetaan kunnan internetsivustolla olevien koulun sivujen kautta. Ryhmän toiminta on julkista ja kaikille avointa, johon halukkaat toimijat ja yhteistyötahot saavat osallistua. Seuraavan kokouksen päivämäärä päätetään aina edellisen kokouksen lopussa, ja päivämäärä löytyy näin aina kokousmuistiosta. Jokainen kokouksiin osallistuva toimija tai koulun yhteistyötaho on oikeutettu tuomaan asioita esille Reilan koulun yhteisöllisen oppilashuoltoryhmän kokouksissa.

Pyhärannan kunnan oppilashuoltosuunnitelman mukaisesti ryhmän työtä johtaa rehtori ja ryhmät kokoontuvat lukukausittain tai tarpeen vaatiessa useamminkin. Ryhmässä käsitellään esiopetuksen ja koulun yleiseen hyvinvointiin liittyviä asioita ja suunnitellaan toimintaa hyvinvoinnin edistämiseksi. Ryhmän tavoitteena on myös kehittää oppilashuoltotyötä ja kouluyhteisöä sekä lisätä yleistä viihtyvyyttä. Lisäksi ryhmän tehtäviin kuuluu mm. arvioida oppilashuollon toimivuutta.

 

3.    3.  Kouluviihtyvyyttä lisäävät teema- ja toimintapäivät sekä toiminta yhteistyötahojen kanssa

Koulun painopistealueita tänä lukuvuonna ovat laadukas perusopetus sekä tapakasvatus. Syksyn aikana on toteutettu mm. seuraavia toiminta- tai teemapäiviä sekä yhteistyön muotoja:

– Taiteilijavierailu taiteilija Rauno Luttisen näyttelyyn

– Kalastuspäivä, järjestäjinä Uudenkaupungin ja Pyhärannan kalastusosuuskunnat

– Kotien ja koulun yhteistyöpäivänä pop up – koulupäivä

– Lukon luistelukisaan osallistuminen

– Vanhempainyhdistyksen kaikille Pyhärannan kouluille järjestämä teatteritoimintapäivä Reilan koululla

– Sibelius – vierailu suomalaisen musiikin päivänä

– Vanhempainyhdistyksen järjestämät discot

– Seurakunnan järjestämät aamunavaukset ja kirkkokäynnit

– Kirjastoauton kuukausittainen vierailu

– Yhteistyössä varhaiskasvatuksen kanssa (ryhmäperhepäivähoito Kirsikka) Unicef –kävely, heijastinjumppa ja tontturata

Kävimme läpi keväälle suunniteltuja toimintapäiviä ja toimintaa sekä suunnittelimme uutta toimintaa lisäksi. Seuraavia toimintoja kaavailtiin kevätlukukaudelle:

– Yhteistyö seurakunnan kanssa jatkuu

– Pikku-eskari toiminta tulevan vuoden esikoululaisille toukokuussa kouluun tutustumisen lisänä

– Kirjastoauto

– Partioviikko yhteistyössä Pyhärannan partiolaisten kanssa, jonka osana esikoululaisille oma tunti

– Muiden koulujen kanssa tehtävä alkuopetuksen yhteistyössä mahdollisesti kouluvierailut toisilta kouluilta Reilaan tai Reilasta toisiin kouluihin mahdollisuuksien mukaan.

– Yrityskylä –vierailu ja toiminta koko kunnan viides- ja kuudesluokkalaisille

– Paikalliseen yritykseen tutustuminen kevätretken yhteydessä

– Teatterikäynti

– Vanhempainyhdistyksen kylpylämatka ja lasketteluretki

– mahdollisesti koulun toiminnassa myös retki Uuteenkaupunkiin hiihtoputkeen, musiikkipäivä tai musiikkitoimintaa ulkopuolisen vierailijan toimesta ja Wilma –viestintäjärjestelmää koskeva vanhempainilta

 

4.     4.  Oppilaiden yleinen hyvinvointi

Yhteisöllisen oppilashuoltoryhmän keskeisenä tarkoituksena on lisätä oppilaiden yleistä hyvinvointia ennaltaehkäisevästi. Ryhmässä päätettiin toteuttaa oppilailla kouluviihtyvyyskysely, jonka tuloksia voidaan käyttää hyväksi ryhmän toiminnassa oppilaiden hyvinvoinnin lisäämiseksi. Opettaja Taina Sivonen laatii muiden opettajien kanssa yhteistyössä kouluviihtyvyyskyselyn, joka toteutetaan maaliskuuhun mennessä.  Samalla keskustellaan tai kerätään kyselyn avulla oppilailta tietoa ja mielipiteitä siitä, että miten Reilan koulussa voitaisiin lisätä kouluviihtyvyyttä.

 

5.    5Turvallisuus

Keskustelimme jo toteutuneista turvallisuutta lisäävistä toimenpiteistä sekä suunnittelimme uusia toimenpiteitä, joilla oppilaiden turvallisuus taataan entistä paremmin arjessa.

– Toteutuvissa toimenpiteissä erittäin positiivisena nähtiin kesällä päällysteen saava pyörätie Kukolaan sekä pian alkavan pyörätien teko Nihtiöön.

– Koulun aita todettiin turvallisuusriskiksi: aita on erittäin laho ja vaarallinen. Koulun johtaja Outi Ankelo ottaa aita-asiassa yhteyttä kunnan tekniseen toimeen asian edistämiseksi. Aidan toivotaan jatkuvan pidemmälle Eemelintien alkupäätä kohti ja, jos mahdollista, koulun etupihan sisäänkäynnin luokse toivotaan porttia.

– Koulun pihaan ollaan suunnittelemassa muiden toimijoiden puolesta uutta luistelukoppia, joka sijoitettaisiin toiselle puolelle kenttää kuin nykyinen. Tämä lisäisi turvallisuutta, sillä vanha koppi alkaa olla huonokuntoinen ja lisäksi se jättää osan välituntialueista katveeseen valvovalta opettajalta. Lisäksi todettiin, että olemassa olevan kopin lämpöpuhaltimen olevan vaarallinen, joten se olisi syytä uusia. Lapsilla ei myöskään tulisi olla lupaa koskea puhaltimeen tai sen johtoihin.

– Koulun pihalla olevat lahot koivut olisi kaadettava. Koulun johtaja Outi Ankelo on asiasta yhteydessä tekniseen toimeen. Samalla avautuisi mahdollisuus yleisurheilupaikkojen kunnostamiseen tai mahdollisesti jopa lisäämiseen.

– Koulun takapiha on aamulla vaarallinen ryhmäperhepäiväkoti Kirsikkaan suuntautuvan liikenteen vuoksi. Myös keittiön tavaratoimitukset sekä lapsiaan kouluun autolla tuovat vanhemmat lisäävät vaarallisuutta. Päätettiin kieltää oppilailta takapihan käyttö välitunti/odotusalueena aamulla ennen koulun alkua suuren liikennemäärän vuoksi. Opettajat kertovat asiasta luokissaan ja lisäksi asia kirjataan järjestyssääntöihin niitä uusittaessa.

– Päätettiin päivittää koulun järjestyssäännöt. Vastuuopettajaksi päätettiin nimetä koulun johtaja Outi Ankelo.

– Keskusteltiin linja-autolla kulkijoiden turvallisuudesta pysäkillä.  Valvonta  todettiin ongelmalliseksi. Päätettiin, että opettajat jatkavat asiasta keskustelua luokissa tarpeen tullen. Myös koteihin ollaan yhteydessä, mikäli käy ilmi, että linja-autopysäkillä ei ole odotettu asiaan kuuluvalla tavalla.

 

6.    6.  Oppilashuollon kehittäminen

Todettiin, että nyt jo oppilashuolto itsessään on uuden oppilashuoltolain myötä ottanut askeleen eteenpäin. Säännöllinen kokoontuminen edesauttaa suunnittelemaan turvallisuutta ja viihtyvyyttä edesauttavia toimenpiteitä. Kokousmuistion julkaiseminen koulun internetsivuilla lisää toivottavasti vanhempien ja muiden toimijoiden mahdollisuuksia osallistua oppilashuoltotyöhön. Toivomme myös, että vanhemmat ja muut toimijat ottaisivat tarpeen vaatiessa yhteyttä yhteisöllisen oppilashuoltoryhmän toimijoihin asioiden esille ottamiseksi ja omien näkökohtiensa esille ottamiseksi. Tässäkin näimme julkisien muistioiden lisäävän yhteydenoton mahdollisuuksia.

 

7.     7Oppilashuollon arviointi

Nyt päätetyn oppilaille teetettävän kouluviihtyvyyskyselyn lisäksi päätettiin, että oppilashuollon arviointiin perehdytään tarkemmin seuraavassa kokouksessa.

 

8.    8.   Muut esille tulevat asiat

– Keskusteltiin kuraattorin roolista koulusta. Läsnäolijat toivoivat, että kuraattori osallistuisi mahdollisuuksien mukaan enemmän luokkien toimintaan. Aiemmin ideoitu kuraattorin vetämä esikoululaisten tunnetaitojen ryhmä päätettiin toteuttaa yhteistyössä kuraattorin ja vs. perhetyöntekijän kesken.

– Toivottiin, että koulu tiedottaisi selkeästi vanhemmille säännöistä ja koulun käytänteistä esimerkiksi liittyen koulumatkoihin (luistelemaan jääminen koulun jälkeen) ja linja-autopysäkkikäytänteisiin.  Päätettiin lisätä tiedotusta sekä kirjata koulun käytänteet vuosittaiseen lukuvuositiedotteeseen, jotta käytänteet olisivat selkeästi esillä ja yhdessä paikassa luettavissa.

 

9.    9Seuraava Reilan yhteisöllinen oppilashuoltoryhmä kokoontuu maanantaina 20.4.2015 kello 14.15 Reilan koulussa.

 

10. 10. Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 15.45.