Jätevesi-info

30.07.2019

Pyhärannan jätevesihuollon info

 

Selvityspyyntö jätevesien käsittelystä kiinteistöillä

Enintään 100 metrin etäisyydellä vesistöstä tai pohjavesialueesta sijaitsevien kiinteistöjen omistajien tulee toimittaa selvitys nykyisestä jätevesijärjestelmästä Pyhärannan kunnalle 30.8.2019 mennessä.

Jätevesiselvityksen lomakepohja

Enintään 100 metrin päässä vesistöstä tai vedenhankintakäytössä olevalla tai siihen soveltuvalla pohjavesialueella sijaitsevien kiinteistöjen jätevesienkäsittelyjärjestelmien tulee täyttää kunnan ympäristönsuojelumääräysten mukainen puhdistusvaatimus 31.10.2019 mennessä. Jätevesijärjestelmän uusiminen ei koske vuoden 2004 jälkeen rakennettuja kiinteistöjä, kiinteistöjä, joilla on vain kantovesi ja kuivakäymälä eikä kiinteistöjä, joiden omistajat ovat syntyneet ennen 9.3.1943. Jos kiinteistö sijaitsee näiden alueiden ulkopuolella, tulee järjestelmä uusia vasta, kun kiinteistöllä remontoidaan vesijärjestelmiä tai tehdään rakennuslupaa edellyttävää remonttia.

Kiinteistön omistajan on huolehdittava, että kiinteistöllä on kohteeseen soveltuva ja puhdistusvaatimukset täyttävä jätevesien käsittelyjärjestelmä. Jätevesien käsittelyjärjestelmästä tulee olla selvitys, joka sisältää tiedot jätevesien muodostumispaikkojen, jätevesijärjestelmän osien ja purkupaikan sijainnista sekä arvion muodostuvien jätevesien määrästä ja laadusta perusteluineen. Lisäksi selvitykseen tulee sisältyä järjestelmän käyttö- ja huolto-ohjeet. Selvitys on lakisääteinen.

Jätevesijärjestelmän rakentamisen tai kunnostamisen yhteydessä järjestelmästä on laadittava suunnitelma. Suunnitelmassa tulee olla tiedot jätevesien käsittelyjärjestelmän mitoituksesta, rakenteesta, toimintaperiaatteesta, arvio saavutettavasta käsittelytuloksesta ja jätevesien ympäristökuormituksesta sekä muut järjestelmän rakentamiseksi, käyttämiseksi ja valvomiseksi tarpeelliset tiedot. Erillistä selvitystä ei tarvita, jos järjestelmästä on tällainen suunnitelma.

Jätevesilainsäädännön uudistuksella pyritään estämään ympäristön pilaantumista ja vähentää vesistöihin kohdistuvaa kuormitusta. jätevesien käsittelyllä turvaat oman lähiympäristösi hygieenisyyden, hajuttomuuden ja lähivesistösi säilymisen.

Erityistapauksissa kunta voi hakemuksesta myöntää kiinteistölle luvan poiketa talousjätevesien puhdistusvaatimuksesta enintään viiden vuoden määräajaksi, jos käsittelyjärjestelmän kunnostamisen katsotaan muodostuvan kiinteistön haltijalle kohtuuttomaksi

Lähetä selvitys sähköpostitse tai postitse. Huom. Lähetä kopio, kunta ei palauta selvityksiä.

Sähköpostitse:

minja.viksten@pyharanta.fi

Postitse:

Tekninen toimi, Pyhärannan kunta

Pajamäentie 4

23950 Pyhäranta

 

Pohjavesi- ja ranta-alueet kartalla

Ympäristökeskuksen karttapalvelusta voi tarkistaa onko oma kiinteistö pohjavesialueella tai 100 metrin etäisyydellä vesistöstä:

http://syke.maps.arcgis.com/apps/webappviewer/index.html?id=71791c7856da4f268b68ffb62e2a532d

Lisätietoa:     projektityöntekijä Minja Vikstén,

puh. 045 78748793,

minja.viksten@pyharanta.fi

 

Tervetuloa jätevesi-iltaan Pyhärannan kunnantalolle 22.8.2019 klo 18-20

Pyhärannan kunta osallistuu Valonian jätevesiyhteistyöhön. Valonia tarjoaa puolueetonta jätevesineuvontaa ja auttaa kunnan asukkaita ja mökkiläisiä jätevedenkäsittelyyn liittyvissä kysymyksissä. Jätevesien käsittely herättää paljon kysymyksiä, joten kunnan ympäristötoimi ja Valonia kutsuvat Pyhärannan seudun asukkaat ja mökkiläiset yhteiseen tilaisuuteen kunnantalolle torstaina 22. elokuuta kello 18 alkaen.

Valonian jätevesineuvojiin voi ottaa yhteyttä lomakkeella verkkosivun www.valonia.fi kautta tai puhelimitse arkisin klo 9-16. Reetta puh. 040 649 73 21 / Marika puh. 040 183 1504

 

 

Kuntamme alueella on jäteveden toiminta-alueet:

Ihoden asuntoalue, viettoviemäröinti

Rohdainen asuntoalue, viettoviemäröinti

Kukola asuntoalue

Reila asuntoalue, viettoviemäröinti

Rohdainen-Reila toiminta-alue, paineviemäröinti

 

Edellä mainituissa alueissa on vahvistettu toiminta-alue, joka on viimeisimpänä paineviemärin osalta vahvistettu 2013 ja toimiin alettu ennen vuotta 2014.

Kesällä 2018 paineviemärihanke etenee Kaunissaaresta Reilan puhdistamolle. Arvioimme paineviemärin olevan lokakuussa kokonaisuudessaan valmiina vastaanottamaan liittyjät. Toiminta-alueella kunta määrittelee jätevesiliittymäkriteerit, nämä perustuvat jätevesilakiin.

 

Liittymäsopimuksen, toiminta-alueen kartat, sekä muuta tietoa löydät kunnan nettisivulta

 

Vaikka Jätevesilakiin on kirjattu kiinteistöjen puhdistusvaatimus 31.10.2019 mennessä. Toiminta-alueella on liittymisvelvollisuus ilman tarkennettua päivämäärää, tarkoittaen lähinnä ”heti” verkoston kyettynä vastaanottamaan liittyjän.

 

Paineviemäriin liittyminen:

Viemäriliittymä 4500€ sisältää putken nykyiseen jätevesijärjestelmään asti. Kiinteistölle ei koidu putken asennuksesta erillisiä kustannuksia.

Kiinteistölle jää hankittavaksi kustannuksellaan pumppaamo. Pumppaamo asennetaan yleensä esimerkiksi poistuvien sakokaivojen tilalle. Kuntamme alueella toimii muutama jälleenmyyjä, heiltä voi kysyä tarjouksia sekä pumppaamoon liittyviä kysymyksiä

Paineviemärijärjestelmämme on virtaamaperusteinen, joten ihan kaikki pumppaamot eivät ole soveltuvia kytkettäväksi siihen. Esimerkiksi paineeseen perustuvat ruuvipumppaamot eivät mahdollisesti pysty vaadittavaa virtaamaa tuottamaan.

Muista ilmoittaa vesihuollolle liittymähetken vesimittarilukema. Jätevesimaksua aletaan laskuttamaan vasta paineviemäriin kytkemisen jälkeen, ei sopimuksen allekirjoitushetkellä.

 

Vapautusanomus:

Jos kiinteistön omistaja katsoo olevansa oikeutettu vapautukseen, tulee täyttää vapautusanomus. Pyydämme tutustumaan kuntaliiton infoon, linkki alla. Vapautusanomukset käsittelee ympäristönsuojeluviranomainen. Pääsääntöisesti kiinteistö, jossa on normaalit vesikalusteet ja kiinteistö on asuinkäytössä, vapautusanomuksia ei tulla myöntämään.

 

Esimerkkitapaus: Kiinteistö, jonka WC-vedet johdetaan umpisäiliöön ja harmaavedet sakokaivoon, kiinteistö ei tule täyttämään ympäristöministeriön asettamia perustason puhdistusvaatimuksia, täten vapautusanomusta ei tultaisi myöntämään.

  

Perustason puhdistusvaatimus

Talousjätevedet on puhdistettava siten, että ympäristöön aiheutuva kuormitus vähenee orgaanisen aineen osalta vähintään 80 prosenttia, kokonaisfosforin osalta vähintään Ptot 70 prosenttia ja kokonaistypen osalta vähintään Ntot 30 prosenttia verrattuna haja-asutuksen kuormitusluvun avulla määritettyyn käsittelemättömän jäteveden kuormitukseen (perustason puhdistusvaatimus)

 

Valtioneuvoston asetuksella voidaan antaa tarkempia säännöksiä talousjätevesien perustason puhdistusvaatimuksen mitoitusperusteista ja menetelmistä.

SYKE on käyttänyt seuraavia laskennallisia päästöarvoja

Pienpuhdistamon ja maasuodatuksen puhdistustehona ovat Ptot 70 %, Ntot 30 %.

Sakokaivon pudistustehona on käytetty Ptot 15 % ja Ntot 10%

 

Vesihuoltolain mukaisesta liittämisvelvollisuudesta vapauttaminen ja haja-asutuksen jätevesiasetuksen käsittelyvelvoitteista poikkeaminen 

 

Annamme lisätietoja, sekä autamme tarpeen vaatiessa sopimuksen täyttämisessä.

 

Jyrki Nurmi 044-7383430  jyrki.nurmi@pyharanta.fi

Olli Lahtonen 044-7383417   olli.lahtonen@pyharanta.fi