Jätevesineuvontaa tarjolla Pyhärannassa myös heinäkuussa

15.07.2019

Jätevesineuvontaa tarjolla Pyhärannassa myös heinäkuussa

Haja-asutusten jätevesiin liittyvissä kysymyksissä voi olla yhteydessä Pyhärannan projektityöntekijä Minja Vikstèniin (minja.viksten@pyharanta.fi) sekä Valonian jätevesineuvojiin. Jätevesineuvontaa on tarjolla myös heinäkuussa. Valonian jätevesineuvojat ovat myös tavattavissa Pyhärantapäivänä 20.7. Mattilanpuistossa klo 12-16.

Jätevesi-ilta pidetään Pyhärannan kunnantalolla 22.8. klo 18-20.

Kiinteistön jätevesien käsittelyjärjestelmä on kunnostettava 31.10.2019 mennessä, jos kiinteistö sijaitsee enintään 100 metrin päässä vesistöstä, merestä tai pohjavesialueesta ja sen jätevesijärjestelmä ei täytä laissa määriteltyä puhdistusvaatimusta. Jos kiinteistö sijaitsee näiden alueiden ulkopuolella, tulee järjestelmä uusia, kun kiinteistöllä tehdään vesijärjestelmiä tai rakennuslupaa edellyttävää remonttia. Jätevesijärjestelmän uusiminen ei koske kiinteistöjä, joilla on vain kantovesi ja kuivakäymälä eikä kiinteistöjä, joiden haltijat ovat syntyneet ennen 9.3.1943.

Jätevesilainsäädännön uudistuksella pyritään estämään ympäristön pilaantumista ja vähentämään vesistöihin kohdistuvaa kuormitusta. Jätevesien käsittelyllä turvaat oman lähiympäristösi hygieenisyyden, hajuttomuuden ja lähivesistön säilymisen. Jätevesien käsittelyllä ehkäistään vesistöjen umpeenkasvua ja rehevöitymistä, kalakantojen heikentymistä, kaivo- ja pohjavesien pilaantumista sekä vesialueiden virkistyskäyttömahdollisuuksien heikentymistä.

Kiinteistön omistajan on huolehdittava, että kiinteistöllä on kohteeseen soveltuva ja puhdistusvaatimukset täyttävä jätevesien käsittelyjärjestelmä. Jätevesien käsittelyjärjestelmästä tulee olla selvitys, joka sisältää tiedot jätevesien muodostumispaikkojen, jätevesijärjestelmän osien ja purkupaikan sijainnista sekä arvion muodostuvien jätevesien määrästä ja laadusta perusteluineen. Lisäksi selvitykseen tulee sisältyä järjestelmän käyttö- ja huolto-ohjeet. Pyydettäessä selvitys on esitettävä valvontaviranomaiselle jätevesistä ympäristöön aiheutuvan kuormituksen arviointia varten.

Jätevesijärjestelmän rakentamisen tai kunnostamisen yhteydessä järjestelmästä on laadittava suunnitelma. Suunnitelmassa tulee olla tiedot jätevesien käsittelyjärjestelmän mitoituksesta, rakenteesta, toimintaperiaatteesta, arvio saavutettavasta käsittelytuloksesta ja jätevesien ympäristökuormituksesta sekä muut järjestelmän rakentamiseksi, käyttämiseksi ja valvomiseksi tarpeelliset tiedot. Erillistä selvitystä ei tarvita, jos järjestelmästä on tällainen suunnitelma.

Erityistapauksissa kunta voi hakemuksesta myöntää luvan poiketa perustason puhdistusvaatimuksista enintään viiden vuoden määräajaksi, jos käsittelyjärjestelmän kunnostamisen katsotaan muodostuvan kiinteistön haltijalle kohtuuttomaksi.

 

Pyhärannan kunta osallistuu Valonian jätevesiyhteistyöhön. Valonia tarjoaa puolueetonta jätevesineuvontaa ja auttaa kunnan asukkaita ja mökkiläisiä jätevedenkäsittelyyn liittyvissä kysymyksissä. Valonian jätevesineuvojiin voi ottaa yhteyttä lomakkeella verkkosivun www.valonia.fi kautta tai puhelimitse arkisin klo 9-16.

J