Oikeudet ja velvollisuudet

Oikeudet ja velvollisuudet

Lasten ja nuorten kasvun turvaamista painotetaan kansainvälisissä sopimuksissa ja Suomen laeissa:

- YK:n Lapsen oikeuksien sopimus 1989 painottaa alle 18-vuotiaan lapsen oikeutta erityiseen suojeluun ja huolenpitoon.

- Perustuslaissa määritellyt ihmisoikeudet koskevat kaikkia Suomessa asuvia - alaikäisiäkin.

- Lasten ja nuorten oikeuksista ja niihin liittyvistä ikärajoista määrätään monissa laeissa.

Lait ovat yhteiskuntasopimuksia. Ne ovat viesti siitä, missä iässä lapsi tai nuori pystyy kantamaan vastuun jostain asiasta. Lait määrittelevät myös sitä, minkä ikäisiä lapsia pitää suojata haitallisilta asioilta.

 

Säädökset antavat vanhemmille raamit

Nuoren oikeudet ja velvollisuudet määriltellään osittain laeissa ja asetuksissa. Vanhemmille säädökset antavat raamit, joihin tukeutua. Lain rikkomiseen ei vanhempi voi antaa lupaa syyllistymättä itsekin lain vastaiseen tekoon.

Vanhempien velvollisuus ja oikeus on huolehtia lapsestaan ja nuorestaan tämän täysi-ikäisyyteen asti. Lapselle ja nuorelle turvataan mahdollisuus vaikuttaa itseään koskeviin päätöksiin oman ikänsä ja kehitystasonsa mukaisesti.

Murrosikäiset tietävät yleensä hyvin oikeutensa. Velvollisuuksien kohdalla tarvitaan joskus vanhemman muistutusta. Esimerkiksi nuoren vahingonkorvausvelvollisuus alkaa paljon ennen rikosoikeudellisen vastuun ikärajaa.

Kodin ”lakitauluja” ei paineta tai hakata kiveen. Perheen ilmapiirissä näkyvät kuitenkin ne periaatteet, joista kodin ”perustuslaki” muodostuu. Nuoren kanssa on tärkeää keskustella hänen oikeuksistaan ja velvollisuuksistaan.

 

 

Vanhemman osalta

Lain mukaan vanhemmilla tai lapsen huoltajilla on ensisijainen vastuu lapsensa hyvinvoinnista ja tasapainoisesta kehityksestä (Lastensuojelulaki § 2).

Koulun, sosiaalitoimen ja muiden viranomaisten on tuettava vanhempia tässä tehtävässä. Ehkäisevää lastensuojelua ovat perheille tarjottavat palvelut ja vanhemmuuden tukeminen. Lapsen huoltajuus ja tapaamisoikeus lapsen oikeutena ja vanhempien velvollisuutena määritellään laissa.

Vanhemmat toimivat alaikäisen lapsensa edustajina ja edunvalvojina; heillä on oikeus saada tietoa ja tulla kuulluksi lasta koskevissa asioissa. Murrosikäinen ei aina halua vanhempiensa tietävän kaikkea, joissakin tapauksissa nuori voi myös kieltää viranomaista antamasta tietoja vanhemmalleen.

 

Vanhempien suhtautuminen toimii mallina

Vanhempien oikeudet määritellään laeissa ja asetuksissa lasten oikeuksien kautta. Hyvä niin – lapsen ja vanhemman oikeudet ja perimmäinen etu eivät saisi koskaan olla vastakkain ja ristiriidassa keskenään. Tahtojen taistoa ja kompromissien tekoa mielihalujen välillä joudutaan silti käymään perheissä päivittäin. Joskus vanhemmasta voi tuntua, että vanhemmuus on "lainsuojatonta ” tämän päivän yhteiskunnassa.

Vanhempien suhtautuminen yhteisiin sopimuksiin ja pelisääntöihin on malli nuorelle. Perheen arkielämässä tarvitaan harvoin tukeutumista lakeihin ja asetuksiin. Ne vaikuttavat taustalla asenteina, arvoina ja myös tuen mahdollisuuksina.

Vanhemmuus on jotain, mitä ei voida säätää lailla. Vanhemmuus ja kasvatus on:

- sitoutumista

- toisen asemaan asettumista

- käytettävissä oloa

- tunteiden ja tilanteiden vaihtelua

- ELÄMÄÄ, joka ei asetu lain kaavamaiseksi kirjaimeksi!

 

 

Ikärajat

 

7 vuotta

- Lapsen oppivelvollisuus alkaa, ellei hän ole pidennetyn oppivelvollisuuden piirissä

12 vuotta

- Lapsen suostumus tarvitaan nimenmuutokseen

- Lasta ei voi liittää uskontokuntaan tai ilmoittaa hänen eroavan siitä ilman hänen omaa suostumustaan

- Lasta on kuultava ja hänellä on oikeus käyttää puhevaltaa itseään koskevassa lastensuojeluasiassa (lapsi voi itse pyytää sijaishuoltoa)

- Lapsi ei saa käyttää enää jalkakäytävää polkupyörällä ajoon

14 vuotta

- Nuori voidaan ottaa lyhytkestoiseen kevyeen työhön, josta ei ole haittaa hänen terveydelleen tai koulunkäynnille. Huoltaja tarvitaan myös työsopimuksen allekirjoittajana

15 vuotta

- Nuori saa itse solmia työsopimuksen, mutta huoltajalla on oikeus purkaa alaikäisen huoltajan tietämättä solmima työsopimus 18 ikävuoteen saakka

- Nuorella on oikeus avata oma pankkitili ja hallita omalla työllään ansaitsemaansa omaisuutta

- Oppivelvollisuuden suoritettuaan 15-vuotias nuori saa olla kokopäivätyössä klo 06 - 22 välisenä aikana

- Oikeus suorittaa moottoripolkupyörän, traktorin ja moottoriveneen kuljettamiseen tarvittava ajolupa.

- Saa kuljettaa polkupyörällä alle 10-vuotiasta lasta.

- Voi liittyä uskontokuntaan tai erota siitä huoltajan suostumuksella.

- Rikosoikeudellinen vastuu alkaa – nuori voi joutua syytteeseen tekemästään rikoksesta ja hänet voidaan tuomita oikeusistuimessa. Alle 18-vuotias voidaan tuomita nuorisorangaistukseen.

16 vuotta

- Seksuaalinen suojaikäraja - seksuaalinen toiminta kuten yhdyntä alle 16-vuotiaan kanssa on rangaistava teko (poikkeuksena samalla kehitysasteella olevien nuorten keskinäinen seksuaalisuhde). Seksuaalipalvelujen ostaminen alle 18-vuotiaalta on rikos.

- Oikeus suorittaa kevytmoottoripyörän kuljettamiseen tarvittava A-ajokortti.

17 vuotta

- Oppivelvollisuus päättyy, ellei sitä ole jo suoritettu.

- Oikeus lapsilisään päättyy.

- Nuori voi hakea KELA:n opintotukea. Huoltajan tulot vaikuttavat opintotuen määrään ja myöntämiseen.

18 vuotta Täysi-ikäisyys


Lue lisää: www.vaestoliitto.fi