Päivähoito antaa varhaiskasvatusta

YLEISTÄ

Varhaiskasvatuslain mukaan kaikilla alle kouluikäisillä lapsilla on äidin tai isän vanheimpainrahakauden päätyttyä oikeus kunnan järjestämään kokopäiväiseen varhaiskasvatuspaikkaan. Pyhärannassa valintaoikeuden piirissä oleville lapsille tarjotaan varhaiskasvatusta perhepäivähoitajan kodissa, ryhmäperhepäiväkodissa ja päiväkodissa.

Varhaiskasvatusken ohjekirjana voidaan pitää sivistyslautakunnan 17.2.2011 hyväksymää varhaiskasvatussuunnitelmaa. Vuorohoitoa järjestetään pääsääntöisesti päiväkodissa tai perhepäivähoidossa hoitajan kotona. Vuorohoidon järjestämisten toimintaohjeet on määritelty sivistyslautakunnassa. Ennen vuorohoidon järjestämistä on täytettävä ohjeen mukainen hoidon varauslomake.

Varhaiskasvatuspaikkoja voi hakea jatkuvasti. Hakemus on kuitenkin tehtävä viimeistään neljä kuukautta ennen kuin lapsi tarvitsee varhaiskasvatuspaikan. Jos tarve aiheutuu huoltajan ennakoimattomasta työllistymisestä, koulutuksesta tai opiskelusta, paikkaa on haettava mahdollisimman pian. Tällöin vähimmäisaika hoidon järjestämiseksi on kaksi viikkoa. Hakulomakkeita saa kunnanvirastosta, Ihoden päiväkodista ja ryhmäperhepäiväkodeista. Lomake löytyy myös kunnan nettisivujen lomakepankista. Hakemus toimitetaan kunnanvirastoon. Varhaiskasvatuspaikasta tehdään kirjallinen päätös.

Mikäli varhaiskasvatuksessa olevan lapsen hoitotarve muuttuu ennakoimattomasta työllistymisestä, opinnoista tai koulutuksesta johtuen, kunnan on järjestettävä edellä mainituista syistä laajentuneen hoitotarpeen mukainen hoitopaikka lapselle saatuaan kirjallisen tiedon tarpeen muutoksesta.

VARHAISKASVATUSMAKSUT:

Varhaiskasvatusmaksun määrittämiseksi perheen tulot tulee selvittää tuloselvityslomakkeella. Lomake voidaan toimittaa varhaiskasvatushakemuksen liitteenä tai viimeistään hoitosuhteen alkaessa kunnanvirastoon. Kun hoitopaikasta on päätetty, tehdään päätös varhaiskasvatusmaksusta. Mikäli hakija ei ilmoita perheen tuloja, määrätään enimmäismaksu.  Varhaiskasvatusmaksujen määräytyminen on päätetty sivistyslautakunnassa ja lomakepankista löytyy tuloselvityslomake päivähoitomaksun alentamista varten. Mikäli perheen tulot muuttuvat, päivähoitomaksuun voi hakea tarkistusta em. tuloselvityslomakkeella. Lomake toimitetaan kunnanvirastoon.

 

PÄIVÄHOIDON MUUTTUMINEN:

Jos lapsi on jatkuvasti ja säännöllisesti poissa päivähoidosta osan kalenterikuukaudesta, kuukausimaksu laskee. Hoitomaksun alentaminen edellyttää, että sovittujen hoitopäivien lukumäärä pysyy samana vähintään kuusi kuukautta. Sopimus päivähoitomaksun alentamisesta voidaan irtisanoa välittömästi, mikäli hoitopäivien lukumäärä kuukaudessa ylittää sovitun määrän. Tällöin peritään tulojen osoittama 100 %:n mukainen kuukausimaksu. Päivähoitomaksun alennussopimus saa kunnanvirastosta tai lomakepankista. Lomake toimitetaan kunnanvirastoon. Jos päivähoidon tarve lisääntyy, tulee täyttää päivähoitosopimuksen muutos osapäivähoidosta kokopäivähoitoon. Lomakkeita löytyy kunnanvirastosta ja kunnan nettisivujen lomakepankista. Lomake tulee toimittaa kunnanvirastoon.

 

PÄIVÄHOITOPAIKAN IRTISANOMINEN:

Päivähoitopaikka tulee irtisanoa kirjallisesti lomakkeella, jonka saa kunnanvirastosta tai lomakepankista. Irtisanomisilmoituksen voi jättää lapsen hoitopaikkaan tai kunnanvirastoon. Päivähoitopaikka tulee irtisanoa ennen viimeistä hoitopäivää.