Palo- ja pelastustoimi, nuohous

Palotarkastus

Palotarkastuksessa palotarkastaja neuvoo ja opastaa paloturvallisuusasioissa käyden kohteen edustajan kanssa läpi kohteen turvallisuusasiat.

Palotarkastuksessa valvotaan, että rakennus tai rakennelma, sen ympäristö ja muut olosuhteet tarkastuskohteessa ovat turvalliset. Lisäksi varmistetaan, että kiinteistön omistaja tai haltija on varautunut onnettomuuksien ehkäisyyn, vahinkojen torjuntaan ja väestönsuojeluun määräyksissä vaaditulla tavalla.

Palotarkastuksia tehdään aina määrävälein kohteen koosta ja toiminnasta riippuen. Pelastuslaitoksen valvontasuunnitelmassa määritellään tarkastusvälit, jolloin palotarkastaja on yhteydessä kohteeseen. Voit myös pyytää alueesi palotarkastajan paikalle puhelimitse.

Palotarkastuksia on seuraavanlaisia:

 • Yleinen palotarkastus, joka tehdään säännöllisin väliajoin. Pelastuslaitokselta ollaan yleensä yhteydessä kohteeseen.
 • Erityinen palotarkastus, joka tehdään uudiskohteisiin. Asiakkaan tulee pyytää palotarkastaja paikalle.
 • Jälkitarkastus, jolla valvotaan, että puutteet tulee korjattua.
 • Ylimääräinen palotarkastus, jolloin asiakas voi halutessaan pyytää palotarkastajaa paikalle. Esimerkiksi yleisötapahtumiin ja tilapäismajoituksiin tehdään ylimääräisiä palotarkastuksia.
 • Omavalvonnassa asukas tekee itse oman kotinsa palotarkastuksen

Nuohous

Nuohouspalvelu on savupiippujen ja muiden hormien putsausta. Tyypillisesti nuohooja kiipeää katolle.

Säännöllisellä nuohoamisella pidät savuhormisi kunnossa pidempään, tulisijan veto paranee ja nokipalovaara on vähäinen. Ammattinuohooja pystyy myös arvioimaan savupiippusi kunnon ja mahdollisen korjaustarpeen. Nuohouksen suorittamisesta huolehtii kiinteistön omistaja. Nuohouksen suorittaa ammattitaitoinen nuohooja, jolla on nuohoojan ammattitutkinto tai nuohoojamestarin tutkinto. Nuohous suoritetaan:

 • 1 krt/v vakituisessa asuinkäytössä olevassa asunnossa
 • 1 krt/3v loma-asunnoissa.

Pelastuslain mukaan rakennuksen omistajan, haltijan ja toiminnanharjoittajan on huolehdittava, että tikkaat, kattokulkutien osat ja katon turvavarusteet pidetään sellaisessa kunnossa, että nuohoustyö voidaan suorittaa turvallisesti. Turvallisuusvaatimukset koskevat myös vanhoja rakennuksia. Huomioitavaa on, että nuohoojat työskentelevät ympäri vuoden, joten työturvallisuudesta on huolehdittava myös talven liukkailla keleillä.

Pelastuslaki muuttui 1.1.2019 nuohouksen osalta siten, että pelastuslaitoksilta poistetaan velvoite huolehtia nuohouspalveluiden järjestämisestä. Käytännössä kiinteistön omistaja saa valita vapaasti nuohoojan.

Mikä säilyi ennallaan?

 • Kiinteistöllä säilyy nuohousvelvoite, josta kiinteistönomistaja huolehtii.
 • Nuohoustyön sisältö pysyy samana.
 • Nuohouksen määrävälit pysyvät ennallaan: vakituisessa asuinkäytössä olevan rakennuksen tulisijat ja hormit on nuohottava vähintään vuoden välein ja vapaa-ajan asunnoissa vähintään kolmen vuoden välein.
 • Nuohoojalla on velvollisuus kirjallisesti ilmoittaa pelastuslaitokselle havaitsemistaan vakavista turvallisuuspuutteista: tulisijan tai savuhormin puutteet, puuttuvat tai liian heikkokuntoiset tikkaat, kattokulkutien osat tai katon turvavarusteet.

Mikä muuttui?

 • Pelastuslaitoksilta poistetaan velvoite järjestää nuohoustoimintaa.
 • Nuohooja hinnoittelee vapaasti oman työnsä.
 • Nuohouksesta syntyvät reklamaatiot käsittelee jatkossa kuluttaja-asiamies tai kunnan kuluttajaneuvoja.
 • Nuohoojan tulee antaa asiakkaalle suoritetusta nuohoustyöstä todistus, josta tulee selvitä rakennuksen osoite, nuohoustyön suorittaja, nuohouksen ajankohta, tehdyt toimenpiteet, havaitut viat ja puutteet.
 • Nuohoojan tutkintorakenteeseen tulee muutoksia. Nuohoojalla tulee olla nuohoojan ammattitutkinto tai talotekniikan ammattitutkinto, jossa on suoritettu nuohouksen osaamisala.

Pelastuslain muutos nuohouksen osalta tuli voimaan 1.1.2019, jolloin Varsinais-Suomessa osa nuohouspiireistä on niin sanotun vapaan nuohouskilpailun alaisia. Näiden nuohouspiirien alueella voi kuka tahansa nuohoojan pätevyyden omaava henkilö tarjota lainmukaista nuohouspalvelua. Kaikissa Varsinais-Suomen nuohouspiireissä siirryttiin vapaaseen kilpailuun 1.7.2019, jolloin lain siirtymäaika päättyi.

Lisätietoja pelastuslaitoksen sivuilta.