Oppilashuollon ohjausryhmän perustamiskokous

Aika: 22.9.2021
Paikka: Teams etäkokous

Osallistujat:

 • Salo Outi, johtava rehtori
 • Tytti Kaskinen, koulunjohtaja
 • Henri Aitakari, koulunjohtaja
 • Marja Peltomäki, kouluterveydenhoitaja
 • Hanna Piironen, koulukuraattori
 • Outi Mäntynen, vastaava kuraattori
 • Minna Kurki, nuoriso-/toiminnanohjaaja
 • Katri Kajantola, erityisopettaja

1. Kokouksen aloitus ja esittäytyminen

2. Todettiin kokouksen tarkoitus eli oppilashuollon ohjausryhmän perustaminen kuntaan. Outi Salo kertoi ryhmän perustehtävästä. Oppilashuollon ohjausryhmä vastaa opetuksen järjestäjäkohtaisen oppilashuollon yleisestä suunnittelusta, kehittämisestä, ohjauksesta ja arvioinnista. Sille asetetut tehtävät voi hoitaa myös muu tehtävään soveltuva ryhmä. Ohjausryhmä voi olla myös kahden tai useamman opetuksen järjestäjän yhteinen. Sama ryhmä voi olla myös useamman koulutusmuodon, kuten esi- ja perusopetuksen, yhteinen.

Pyhärannassa oppilas- ja opiskeluhuollon työtä ohjaa kunnan yhteinen oppilashuollon ohjausryhmä, jossa edustettuina ovat eri hallintokunnat. Ohjausryhmän perustehtävä on seurata, suunnitella, kehittää ja arvioida alueen lasten ja nuorten oppimisen ja koulunkäynnin sekä psykososiaalisen hyvinvoinnin toteutumista koko koulupolku-jatkumolla. Painopiste on ennakoivassa kehittämistyössä. Oppilas- ja opiskeluhuollon ohjausryhmä vastaa oppilashuollon kehittämisestä. Ryhmä seuraa kouluympäristön terveellisyyden ja turvallisuuden sekä kouluyhteisön hyvinvoinnin tarkastusten raportteja sekä THL:n terveyskyselyjen ja KiVa-koulukyselyjen tuloksia ja tulosten pohjalta suunnitellaan toimintojen edelleen kehittämistä.

3. Keskusteltiin ryhmän kokoonpanosta ja päätettiin seuraavaa:

 • oppilashuollon ohjausryhmään kuuluvat koulunjohtajat, kouluterveydenhoitaja, koulukuraattori, nuoriso-/toiminnanohjaaja ja erityisopettaja.

4. Ryhmä kokoontuu kaksi kertaa vuodessa, syys- ja maaliskuussa, ennen koulujen yhteisöllisiä oppilashuoltopalavereja. Tämän syksyn yhteisölliset
oppilashuoltopalaverit ovat seuraavasti:

 • 23.9. Rohdaisten koulu, 5.10. Reilan koulu ja 14.10. Ihoden koulu.

5. Muita esille nousseita asioita:

 • kuraattoripalvelulle on nyt tarvetta enemmän. Tarvitaan säännölliset ajat, jolloin kuraattori tulee kouluille. Kuraattori ilmoittaa kouluille syksyn ajat. Kevätlukukauden alusta kuraattori käy kouluilla säännöllisesti viikoittain, jonka lisäksi häneen on mahdollista ottaa yhteyttä akuuteissa tilanteissa. nuoriso-/toiminnanohjaaja kertoi mahdollisuudesta tehdä yhteistyötä koulujen kanssa, lähinnä koskien 5-6-luokkalaisia
 • sovittiin alustavasti sosiaalipuolen työntekijöiden vierailusta ja esittäytymisestä koulujen henkilökunnalle. Tarkoituksena yhteistyön lisääminen ja yhteisten käytänteiden selkiyttäminen.
 • perheohjaaja Hanna Siivonen on myös nepsyvalmentaja ja häneen voi olla yhteydessä huoltajien luvalla, mikäli tarvetta nepsyohjaukselle ilmenee.

6. Seuraava kokous 9.3.2022 klo 14.30

 • Kokousten muistiot päivitetään kunnan nettisivuille.