Yhteisöllinen oppilashuoltoryhmä Ihode

Yhteisöllinen oppilashuoltoryhmä on vähintään lukukausittain kokoontuva ryhmä, jonka toiminnan tarkoituksena on edistää ja lisätä kouluviihtyvyyttä ja oppilaiden hyvinvointia ennalta ehkäisevästi. Ryhmän toiminta on avointa kaikille toimijoille ja yhteistyökumppaneille.

Ryhmän kokousten muistiot julkaistaan koulun sivuilla. Kokousmuistiot löytyvät alla olevista linkeistä päivämäärän mukaan. Seuraavan kokouksen ajankohta löytyy aina viimeisimmästä kokousmuistiosta.

Muistio 20.4.2023

Ihoden koulun yhteisöllinen oppilashuoltokokous MUISTIO
aika: to 20.4.2023 klo 13.00
paikka: Ihoden koulun opettajainhuone
läsnä: erityisopettaja Katri Kajantola, luokanopettaja Maiju Lehtomäki, oppilaskunnan edustaja Enni Äärelä, vanhempien edustaja Marika Sainio, kouluterveydenhoitaja Päivi Markkanen, koulukuraattori Hanna Piironen, nuorisotyöntekijä Minna Kurki, koulunjohtaja Henri Aitakari (pj.)

Esityslista

1. Kokouksen avaus ja läsnäolijoiden toteaminen
Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 13.05.

2. Pyhärannan opiskeluhuoltosuunnitelman päivittäminen
Erityisopettaja ja koulunjohtaja kertoivat Pyhärannan opiskeluhuoltosuunnitelman päivityksen vaiheista. Kevään aikana odotellaan vielä alueellisen opiskeluhuollon linjauksia, jotka tulee ottaa huomioon kuntatason suunnitelmassa.

3. Oppilaitoksen terveellisyyden, turvallisuuden ja työyhteisön hyvinvoinnin kyselyt
Koulunjohtaja kertoi oppilas- ja huoltajakyselyn tuloksista. Kysely liittyy syksyllä toteutettavaan THL:n ja OPH:n oppilaitostarkastukseen. Merkittävimpiä positiivisia tuloksia olivat kouluviihtyvyyden taso, tyytyväisyys lukujärjestyksiin, opettajiin, tukiopetukseen, koulukuljetuksiin ja kouluruokailuun sekä nopea puuttuminen kiusaamistapauksiin. Hyvän arvion saivat myös oppilashuollon palvelut huolimatta siitä, että sekä koulukuraattorin että -psykologin palveluja on ollut varsin rajallisesti saatavilla. Noin 90 % oppilaista oli sitä mieltä, että koulun sisätilat ja piha-alueet ovat hyvin toimivia ja riittäviä. Huoltajien kyselyssä vastaava prosenttiosuus oli n. 70. Vastaukset jakautuivat tässä varsin paljon huoltajien kesken. Valtaosa piti tiloja ja alueita hyvin toimivina, mutta toisten mielestä piha on liian pieni ja ankea, siellä ei ole mitään tekemistä, eikä juuri mahdollisuuksia leikkimiseen tai liikkumiseen. Lisäksi kuudessa huoltajavastauksessa kiinnitettiin huomiota saattoliikenteen hankaluuteen ja/tai vaarallisuuteen.

4. Ajankohtaiset asiat
Oppilaskunnan edustajan mukaan oppilaiden kesken ei ole ollut erityisempiä huolenaiheita.

Vanhempien edustaja kertoi vanhempainyhdistyksen toiminnan olleen aktiivista. Yhdistys on kerännyt rahaa luokkaretkiin mm. myyntikampanjoilla ja diskoilla.

Henkilökunnan edustajat kertoivat, että koulussa on hyvä ilmapiiri, eikä suurempia huolenaiheita ole ilmennyt.

Kouluterveydenhoitaja on taas vaihtumassa, kun Päivi Markkanen ilmoitti jäävänsä pian pois tehtävästä. Päivin mukaan Ihoden kouluun on ollut aina kiva tulla.

Koulukuraattorin tehtävää edelleen hoitava Hanna Piironen kertoi, että Varha on rekrytoimassa kuraattoria ja psykologia kouluille, mutta asia on vielä kesken. Pyhärannalla on kuluvan kevätlukukauden loppuun asti sopimus koulupsykologipalveluista yksityisen palveluntuottajan kanssa.

Koulunjohtaja käytti puheenvuoron kiinteistöasioista. Kuluvan vuoden aikana uudistetaan koulun kentän sadevesiviemäröinti. Tällä hetkellä sade- ja sulamisvedet jäävät pitkiksi ajoiksi kentän pinnalle. Samassa yhteydessä kentän ympäristöä on tarkoitus parannella myös muilta osin mm. poistamalla turhaa tavaraa alueelta.

Nuorisotyöntekijä kertoi omasta työnkuvastaan, joka on tällä hetkellä hyvin kiireinen johtuen monista erilaisista tehtävistä. Hän haluaisi pyhärantalaisten varhaisnuorten (5.-6. lk.) kesken jotakin yhteistoimintaa, jotta eri kylien nuoret oppisivat tuntemaan toisiaan paremmin.

5. Seuraava kokous pidetään to 5.10.2023 klo 13.00 Ihoden koululla.

6. Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 14.11.

Muistion laati Henri Aitakari

Muistio 6.10.2022

aika: to 6.10.2022 klo 13.00

paikka: Ihoden koulun opettajainhuone ja Teams-etäyhteys

läsnä:
Marja Peltomäki (terveydenhoitaja, saapui klo 13.07)
Antti Kiiski (vastaava kuraattori, Teamsin kautta)
Olli Lahtonen (rakennustarkastaja, Teamsin kautta)
Minna Kurki (nuoriso-ohjaaja, saapui klo 13.10, Teamsin kautta)
Pauliina Kivimäki (vanhempien edustaja)
Lauri Laine ja Enni Äärelä (oppilaskunnan edustajat)
Katri Kajantola (erityisopettaja)
Anne Lähdesmäki (luokanopettaja)
Henri Aitakari (koulunjohtaja, kokouksen pj.)

Muistio
1. Kokouksen avaus ja läsnäolijoiden toteaminen
Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 13.04. Todettiin läsnäolijat, joista lista edellä.
2. Kiusaamiskysely syksy 2022
Käytiin yleisellä tasolla läpi kiusaamiskyselyn tuloksia. Niiden perusteella kiusaamisen määrä on ollut vähäinen, mutta kaikki tapaukset käsitellään.
3. Pyhärannan kulttuurikasvatussuunnitelma
Koulunjohtaja kertoi muutamalla sanalla uudesta kulttuurikasvatussuunnitelmasta, joka on tarkoitus hyväksyä seuraavalla viikolla sivistyslautakunnan kokouksessa.
4. Ajankohtaiset asiat
a) Oppilaskunnan edustajat kertoivat kouluasioiden sujuvan hyvin. Uudet välituntivälineet ovat olleet suosittuja etenkin pienempien oppilaiden keskuudessa.
b) Vanhempien edustaja kertoi, että vanhempainyhdistys on taas päässyt pitämään koululaisille diskoja. Myös myyntikampanjoita on toteutettu, jotta saadaan kerättyä rahaa luokkaretkikassaan.
c) Henkilökunnan edustajat kertoivat koulutyön sujuneen syksyllä rauhallisesti. Erityisopettaja nosti esiin huolensa oppilaiden poissaolojen seurantaohjeistuksen puutteesta. Ohjeistus on tarkoitus laatia vielä syksyn aikana.
d) Nuoriso-ohjaaja kertoi työstään, johon kuuluu myös vierailuja kouluilla tapaamassa lähinnä viides- ja kuudesluokkalaisia. Rohdaisten nuorisotilat entisessä Osuuspankissa saadaan käyttöön pian. Ihodessa on tarkoitus pitää syyslomaviikolla ma 17.10. ruokakerhoa.
e) Kouluterveydenhoitaja piti myös tärkeänä, että poissaolojen seurantaan saataisiin ohjeistus. Vaikka koronan takia ei ole ollut juuri poissaoloja syksyllä, niin muut taudit, kuten enterorokko, flunssat ja kuumeet, ovat niitä aiheuttaneet. Myös maailman tapahtumat (inflaatio, sota Ukrainassa) heijastuvat jonkin verran Pyhärantaan perheiden elämään, erityisesti taloudellisessa mielessä.
f) Vastaava kuraattori esitteli itsensä ja kertoi johtavan sosiaalityöntekijän työstään. Hän toi kuraattorin terveiset, joiden mukaan koulussa on ollut rauhallista, joskin myös tarvetta kuraattorin palveluille löytyy. Kuraattorin seuraavat käynnit Ihodessa ovat ke 2.11. ja ke 30.11. klo 8.30-10.30.
g) Rakennustarkastajalla ei ollut erityisiä kiinteistöön liittyviä murheita, ja hän pyysi esittämään asiaan liittyviä kysymyksiä. Koulunjohtaja kysyi lumiesteistä. Niitä ei ole vielä saatu, mutta asia laitetaan eteenpäin.
5. Seuraava kokous
Ihoden yhteisöllinen oppilashuoltoryhmä kokoontuu to 20.4.2023 klo 13.00.

6. THL:n oppilaitostarkastuksen (10/2020) seuranta
Kierrettiin läpi kohteet, joissa oli ollut huomautettavaa
– todettiin, ettei luokissa ollut enää kaappien päällä tavaraa
– todettiin, että esikoulun leluja on pesty säännöllisesti
– todettiin, että siivousvaraston lattioilla ei säilytetty enää pesuaineita tai papereita
– todettiin, että suihkutiloissa on käyty valuttamassa vettä kesäloman aikana ja sen jälkeen legionella-bakteerin leviämisen estämiseksi
– todettiin, että pihaa on hiekoitettu talvella, mutta esim. päätyportaat ovat olleet välillä liukkaat
– todettiin, että lumiesteet puuttuvat salin sisäänkäynnin luota ja kiipeilyesteet tikapuilta
– todettiin, että mahdolliset riskit henkilökunnan ilmapiirin tai kotien kanssa tehtävän yhteistyön heikkenemisestä eivät ole toteutuneet. Näitä riskejä pidettiin jo tarkastuksen yhteydessä varsin epätodennäköisinä.
7. Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 13.56.

Muistion laati Henri Aitakari.

Muistio 7.4.2022

Ihoden koulun yhteisöllinen oppilashuoltopalaveri

Aika: to 7.4.2022 klo 13.00

Paikka: Ihoden koulun opettajanhuone

Läsnä:

 • Marja Peltomäki (terveydenhoitaja)
 • Hanna Piironen (koulukuraattori)
 • Pauliina Kivimäki (vanhempien edustaja)
 • Taika Krook ja Valto Saario (oppilaskunnan edustajat)
 • Katri Kajantola (erityisopettaja)
 • Maria Heerman (esikoulunopettaja)
 • Henri Aitakari (koulun johtaja)

1. Kokouksen avaus ja läsnäolijoiden toteaminen
Henri Aitakari avasi kokouksen klo 13.05. Todettiin läsnäolijat, joista lista edellä.

2. Kiusaamiskysely kevät 2022
Käytiin yleisellä tasolla läpi kiusaamiskyselyn tuloksia. Niiden perusteella kiusaamisen määrä on ollut vähäinen. Esille tulleet tapaukset tapaukset on otettu jatkotoimenpiteisiin ja seurantaan.

3. Kouluterveyskysely
Käytiin läpi kouluterveyskyselyn tuloksia, joista on saatu kunnan yhteenveto. Yksittäisten koulujen tarkkoja tuloksia ei ole käytettävissä johtuen koulujen ja oppilaiden vähäisestä määrästä. Kyselystä nousi esiin niin hyviä tuloksia kuin kehittämiskohteita. Yleisesti ottaen koulunkäynti ja oma rooli luokassa koetaan mielekkäänä. Myös välit vanhempiin ovat kunnossa ja suurin osa kokee olevansa tyytyväisiä elämäänsä. Parantamisen varaa on esim. aamupalan syömisessä ja hampaiden harjaamisessa. Nämä ovat terveydenhoitajan mukaan esillä kaikkien terveystarkastusten yhteydessä ihan pienestä asti. Myös tämän kyselyn perusteella osa oppilaista kokee tulevansa kiusatuiksi. Kiusaamistapauksiin on tärkeä puuttua heti kun niistä tieto saadaan, jotta ongelma ei pääsisi pitkittymään ja pahenemaan.

4. Ajankohtaiset asiat
a) Oppilaskunnan edustajat kertoivat koulussa olevan rauhallista, eikä, erityisempiä huolenaiheita ole ollut.
b) Vanhempien edustaja kertoi, että vanhempainyhdistyksen toiminta pääsee taas kunnolla alkamaa, kun koronarajoitukset on poistettu, Vanhempainyhdistykseen kaivattaisiin lisää jäseniä.
c) Henkilökunnan edustajat kertoivat koulutyön sujuvan hyvin ja myös heidän mukaansa koulussa on ollut rauhallista. Koulunjohtaja kertoi odottavansa niin kunnanvaltuuston kuin opetus- ja kulttuuriministeriön päätöksiä, jotka liittyvät mm. laitehankintoihin ja tulevan lukuvuoden opetusjärjestelyihin.
d) Kouluterveydenhoitajan mukaan terveystarkastukset ehditään tehdä kevään aikana. Keväällä on ollut selvästi rauhallisempaa myös terveydenhoitajan näkökulmasta. Syksyllä korona aiheutti paljon enemmän työtä.
e) Koulukuraattori kertoi, että jonkin verran uupumusta on ollut havaittavissa koululaisten keskuudessa. Kuraattorin säännölliset käynnit koululla ovat olleet tervetulleita.
d) Koulunjohtaja kertoi pihan leikkivälinehankinnasta, kevyelle liikenteelle suunnitellusta kulkureitistä sekä koulun turvallisuusasioista.

5. Mahdolliset muut asiat
Koulukuraattori kyseli Ihoden nuorisotilan käyttöasteesta. Todettiin, että nuorille olisi hyvä olla jotakin toimintaa nuokkarilla.
Puhuttiin syksyn vanhempainilloista, joihin koulukuraattorin ja -terveydenhoitajan vierailua on toivottu. Palataan aikatauluihin koulujen alkaessa.
Edelleen puhuttiin siitä, mitä toiveita vanhemmilla olisi liittyen lapsiin tai koulunkäyntiin. Keskusteltiin mm. nettiaiheita käsittelevän luennon järjestämisestä.

6. Seuraava kokous
Ihoden yhteisöllinen oppilashuoltoryhmä kokoontuu to 6.10.2022 klo 13.00

7. Kokouksen päättäminen
Henri aitakari päätti kokouksen klo 13.52.

Muistio 14.10.2021

Ihoden koulun yhteisöllinen oppilashuoltopalaveri

Aika: to 14.10.2021 klo 13.00

Paikka: Ihoden koulu ja Teams-etäyhteys

Läsnä:

 • Olli Lahtonen (rakennustarkastaja, läsnä Teamsilla)
 • Katri Kajantola (erityisopettaja)
 • Tanja Viinikkala (luokanopettaja)
 • Henri Aitakari (pj, koulunjohtaja)
 • Pauliina Kivimäki (vanhempien edustaja)
 • Taika Krook ja Valto Saario (oppilaskunnan edustajat)

1. Henri Aitakari avasi kokouksen klo 13.05. Todettiin läsnäolijat ja merkittiin tiedoksi, että terveydenhoitaja ja koulukuraattori olivat estyneitä.

2. Puheenjohtaja luki koulukuraattorin sähköpostilla tulleen viestin, jossa syksyn tilannetta kuvattiin kiireiseksi.

3. Vanhempainyhdistyksen puheenjohtaja Pauliina Kivimäki kertoi, että koulukuraattorin ennakolta sovitut vierailupäivät koululla ovat tervetullut asia. Vanhempainyhdistyksessä ollaan myös innostuneita pitkään jatkuneiden koronarajoitusten vihdoin helpottaessa, ja kahteen vuoteen ensimmäinen oppilasdisko päästään järjestämään lokakuun lopussa Kirikalliolla.

4. Oppilaskunnan edustajien mukaan koulussa asiat sujuvat hyvin, eikä heidän tiedossaan ollut mitään erityisiä murheita.

5. Opetushenkilökunnan terveisiä toivat erityisopettaja Katri Kajantola ja luokanopettaja Tanja Viinikkala. Heidän mukaansa koulussa on ollut syksyllä rauhallista. Välituntialueiden poistuminen on ollut oppilaiden mieleen, mutta hieman hankaloittanut välituntivalvontaa.

6. Koulunjohtaja kertoi koulussa edellisellä viikolla toteutetusta kiusaamiskyselystä. Sen mukaan kiusaamista ei koeta huolestuttavaksi ongelmaksi Ihoden koululla. Tämä ei kuitenkaan tarkoita, että tähän tietoon voitaisiin tuudittautua. Kiusaamisen vastainen työ on koulussa jatkuvaa. Yksittäiset kiusaamistapaukset selvitetään luokanopettajan johdolla, kun niitä ilmenee.

7. Keskusteltiin pihavälinehankinnoista. Rakennustarkastaja Olli Lahtosen mukaan syksyllä on mahdollista saada pihavälineistä aika hyviäkin tarjouksia. Keväällä tehdyn selvitystyön perusteella kiipeilypyramidi sai paljon kannatusta, ja saattaisi olla määrärahavaraukseen (6000 e) nähdenkin sopiva hankinta.

8. Seuraava kokous pidetään to 7.4. klo 13.00.

9. Henri Aitakari päätti kokouksen klo 13.25.

Muistio 29.4.2021

Ihoden koulun yhteisöllinen oppilashuoltopalaveri

Aika: to 29.4.2021 klo 13.00

Paikka: Virveli (Ihoden koulun ruokala) ja Teams-etäyhteys

Läsnä:

 • Olli Lahtonen (rakennustarkastaja)
 • Katri Kajantola (erityisopettaja)
 • Henri Aitakari (pj, koulunjohtaja)
 • Pauliina Kivimäki (vanhempien edustaja)
 • Samuli Siivonen (oppilaskunnan edustaja)
 • Marja Peltomäki (terveydenhoitaja, läsnä etäyhteydellä kohdissa 1-6)
 • Outi Mäntynen (vastaava kuraattori, läsnä etäyhteydellä kohdissa 1-6)
 • Hanna Piironen (koulukuraattori, läsnä etäyhteydellä kohdissa 2-6)

1. Henri Aitakari avasi kokouksen klo 13.04.

2. Terveydenhoitaja kertoi ajankohtaisia kuulumisia työstään. Hän totesi koululaisten luokkatarkastusten olevan ajan tasalla. Syksyllä oli tullut huoltajilta paljon kysymyksiä koronasta, mutta keväällä on ollut rauhallisempaa. Terveydenhoitaja toivoi saavansa palautetta sen suhteen, miten palvelua voisi kehittää.

3. Johtava kuraattori Outi Mäntynen kertoi omasta tehtäväkentästään. Hän totesi, että yhteistyötä tehdään perhetyön ja koulujen kanssa, mikä parantaa mahdollisuuksia puuttua varhain perheissä ja lapsilla oleviin ongelmiin.

Koulukuraattori Hanna Piironen kertoi omasta työstään. Kuraattori on lähettänyt koteihin tiedotteen toiminnastaan. Keskusteltiin mahdollisuudesta varata kuraattorille tietyt, ennalta sovitut vierailupäivät kouluissa.

4. Vanhempainyhdistyksen puheenjohtaja Pauliina Kivimäki kertoi, että vanhempainyhdistyksen toiminta on sujuvaa, samoin yhteistyö koulun kanssa toimii hienosti. Myös koulun viestintä sai kiitosta. Koronatilanne on kuluvan lukuvuoden aikana häirinnyt yhdistyksen varojen keruuta. Toisaalta varoja on myös tarvittu vähemmän, kun luokkaretket on jouduttu perumaan. Yhdistys on kuitenkin muistanut aina välillä oppilaita, ja suunnitelmissa on osallistua mahdollisesti koulun välinehankintaan.

5. Oppilaskunnan edustaja Samuli Siivonen kertoi, että oppilaat toivoisivat jotakin tekemistä koulun sisäpihalle. Korona-aikana piha-alueet on jaettu eri ryhmille päivittäin vaihtuviksi alueiksi, ja erityisesti sisäpiha koetaan tylsäksi välituntialueeksi.

6. Opetushenkilökunnan terveisiä toivat erityisopettaja Katri Kajantola ja koulunjohtaja Henri Aitakari. He kertoivat, että koulun ja vanhempien toiveissa olisi, että terveydenhoitaja ja koulukuraattori tulisivat esittäytymään esim. vanhempainillan yhteydessä koululle.

7. Keskusteltiin pihavälinehankinnoista. Rakennustarkastaja Olli Lahtosen mukaan suuremman leikkivälineen hankinta kannattaa ajoittaa vasta syksyyn. Sisäpihan kehittämiseen pyydetään ideoita oppilailta ja henkilökunnalta, ja tehdään hankintoja sen mukaan.

8. Seuraava kokous pidetään to 14.10. klo 13.00.

9. Henri Aitakari päätti kokouksen klo 13.52.

Muistio 6.10.2020

Ihoden koulun yhteisöllinen oppilashuoltopalaveri

Aika: ti 6.10.2020 klo 14.30

Paikka: Virveli (Ihoden koulun ruokala)

Läsnä:

 • Marja Peltomäki (terveydenhoitaja)
 • Olli Lahtonen (rakennustarkastaja)
 • Katri Kajantola (erityisopettaja)
 • Jonna Salmi (ap/ip-ohjaaja)
 • Henri Aitakari (pj, koulunjohtaja)
 • Pauliina Kivimäki
 • Sanna Siivonen (vanhempien edustajat)
 • Ella Siivonen ja Teemu Kivimäki (oppilaskunnan edustajat)

1. Henri Aitakari avasi kokouksen klo 14.35.

2. Todettiin, että kokouksessa keskitytään käsittelemään koulun terveellisyyttä, turvallisuutta ja yhteisön hyvinvointia kartoittaneiden oppilas- ja huoltajakyselyjen tuloksia.

3. Käsiteltiin oppilaskyselyssä esiin nousseita asioita. Todettiin kouluviihtyvyyden olevan erinomaisella tasolla. Kouluruokaan oltiin erittäin tai melko tyytyväisiä. Koulun siisteyteen ja puhtauteen sekä lämmitykseen ja valaistukseen oltiin tyytyväisiä. Melua jotkut kokivat olevan liikaa ruokalassa ja välitunneilla. Oppilaiden vastauksissa esiintyi joitakin toiveita uusiksi välituntivälineiksi. Oppilaat kertoivat tapaturmia olleen vain vähän. Hätätilanteessa poistumisen käytänteet olivat hyvin oppilaiden tiedossa.

4. Käsiteltiin huoltajien kyselyssä esiin nousseita asioita. Todettiin, että pääosa palautteesta oli hyvin positiivista. Huoltajat toivoivat koulukuraattorin ja- psykologin esittäytymistä esim. vanhempainillan yhteydessä. Toivottiin (päiväkodin) kaappisänkyjen poistamista pukuhuoneesta. Olli Lahtonen lupasi hoitaa asian. Monet esittivät tyytymättömyytensä koulun saattoliikenteen järjestämiseen. Jättöpaikkoja on kuitenkin koulun lähistöllä useita, ja ne ovat varsin turvallisia.

Lisäksi parissa vastauksessa kiinnitettiin huomiota urheilukentän ympäristön epäjärjestykseen. Urheilukentän kylätien puoleista reunaa esitettiin aidattavaksi. Kattotikkaille toivottiin kiipeilyestettä, minkä Olli Lahtonen lupasi järjestää, kuten myös lumiesteet katolle pukukopin puolelle. Piha- ja leikkialueelle haluttiin lisää virikkeitä. Monet esittivät vastauksissa huolensa sen suhteen, että päiväkoti aiotaan rakentaa koulun tontille. Tätä pidettiin huonona ratkaisuna sekä koulun että päiväkodin kannalta niin ulkoilualueiden kuin mainitun saattoliikenteen takia sekä rakennustöiden aikaisten järjestelyjen osalta.

5. Henri Aitakari päätti kokouksen klo 15.45.

Muistio 23.4.2020

Ihoden koulun yhteisöllinen oppilashuoltopalaveri

to 23.4.2020 klo 13.00

Google Meet

Läsnä:

 • Maria Heerman
 • Anne Lähdesmäki
 • Pia Korsi
 • Katri Kajantola
 • Maiju Lehtomäki
 • Niina Koponen
 • Marja Venho
 • Henri Aitakari (pj, koulunjohtaja)
 • Pauliina Kivimäki
 • Sanna Siivonen (vanhempien edustajat)
 • Ella Siivonen ja Teemu Kivimäki (oppilaskunnan edustajat)

1. Henri Aitakari avasi kokouksen klo 13.03.

2. Terveydenhoitajan esittäytyminen siirrettiin syksyn kokoukseen.

3. Opetuksen järjestäminen poikkeusoloissa

Paikalla olleet oppilaat kertoivat etäopiskelun sujuneen hyvin. Hämmennystä on herättänyt erilaiset tavat tehtävien palautukselle eri opettajien kesken. Huoltajien mukaan kiirettä riittää, ja opiskelun sujuminen riippuu paljon oppilaan omista valmiuksista sekä huoltajien mahdollisuudesta oppilaan tukemiseen. Meeteistä on pidetty. Niitä toivottiin lisääkin.

Etäopetuksen järjestäminen on alkanut sujua alkuhankaluuksien jälkeen selvästi paremmin. Etäopetukseen on muodostunut omat rutiininsa, jotka helpottavat arkea. Toisaalta tehtäväpalautusten tarkistamisessa menee paljon aikaa, samoin opetuskäytäntöjen ja koejärjestelyjen siirtämisessä digiympäristöihin.

4. Koulun vanhan osan tilojen käyttöönotto ja päiväkodin uudet väistötilat

Todettiin, että koulu on saanut lisää sisätiloja, kun päiväkoti on muuttanut uusiin väistötiloihin. Samalla koulun käytössä oleva kenttäalue on selvästi pienentynyt.

5. Koulun uudet järjestyssäännöt

Hyväksyttiin koulun uudet järjestyssäännöt.

6. Mahdolliset muut asiat

Huoltajien suunnalta on tiedusteltu koulukuraattorin yhteystietoja. Koulunjohtaja laittaa yhteystiedot Wilmaan. Keskusteltiin myös tulevan lukuvuoden työ- ja loma-ajoista sekä lukuvuosisuunnitelman tekemisen aikatauluista. Koulunjohtaja selvittää, tekeekö kukin koulu oman lukuvuosisuunnitelmansa vai tehdäänkö yhteinen.

7. Kokouksen päättäminen

Henri Aitakari päätti kokouksen klo 14.07

Muistio 5.11.2019

Ihoden koulun yhteisöllinen oppilashuoltoryhmä

Esi- ja perusopetus

Tiistai 5.11.2019 klo 14.15-15.00

Läsnä:

 • Mikko Uhtakari, koulunjohtaja, pj
 • Koulun henkilökunnan edustajat:
  • Pia Korsi
  • Anne Lähdesmäki
  • Maria Heerman
 • Katri Kajantola, erityisopettaja
 • Terveydenhoitaja Outi Eilu
 • Vanhempainyhdistyksen edustajat Jenna Elo, Pauliina Kivimäki ja Jenny Halminen
 • Oppilaiden edustaja, poissa
 • Hanna Piironen, koulukuraattori
 • Olli Lahtonen, rakennustarkastaja

1. Ajankohtaiset asiat

 • Opetusjärjestelyt: eskari, 1, 2-3 ja 4-6. Resurssiopettajaa käytetään jakamaan isompia ryhmiä kahtena päivänä viikossa.
 • Lukuvuosisuunnitelma on hyväksytty kunnanhallituksessa
 • Arvioinnin kehittäminen eli Keku-hanke vielä kesken, saatetaan loppuun marraskuun aikana
 • Selvitetään kerhohankerahan tilanne Jukka Haapalalta, tällä hetkellä kerhoja ei ole

2. Oppilaiden terveyden-, turvallisuuden- ja hyvinvoinnin huolehtiminen

Terveyden edistäminen

 • Yhteistyö terveydenhoitajan kanssa: kouluterveydenhoitaja käy kerran viikossa torstaisin ja huoltajat voivat olla yhteydessä häneen suoraan.
 • Siisteys: Koulun siisteydestä tuli viime vuonna paljon palautetta – Nyt siivous paremmin hoidettu, puutteita on ollut hiukan liikuntasalin siivouksessa

Turvallisuuden edistäminen

 • Koulun turvallisuus:
  • Tilat:palovaroittimet rakennuksessa kunnossa, käytävät hyvät ja leveät, poistumistiet kunnossa
  • Alueet: piha-alueella ollut rauhallista myös viikonloppuisin ja iltaisin. Valaistukset ovat kunnossa. Piha-alueiden huoltotyöt on hoidettu hyvin. Mahdollisesti liikuntasalin sisään kulun puolelle pidempi lumieste katolle.
  • Aktiiviset kehittämisehdotukset: koulun välituntikellon ääni ei kuulu koko piha-alueelle, Olli Lahtonen välittää asian eteenpäin. Käsiteltiin Wilman kautta huoltajalta tullut asia: lasten turvallisuus koulun toisen päädyn pihaalueella. Piha-alueelle ei saisi ajaa moottoriajoneuvoilla, mutta liikennettä on silti ollut. Muistutetaan Wilman kautta liikennejärjestelyistä. Pohdittiin mahdollisuutta tehdä eri kulkureitti kävellen kouluun tulijoille ja heijastinliivien käytön suosittelemista aamuisin.
  • Suunnitelmien päivitys:
   • Turvallisuussuunnitelma – päivitetään. Olisiko hyvä olla lisäksi joku muu yhteinen tiedotuskanava kuin Wilma, joka toimii viiveellä osalle vanhemmista. Pohdittiin whatsapp-ryhmän tarpeellisuutta.
   • Omavalvonta/Valviran ohjeistus – omavalvontaa tehty aikaisemmin jo keittiössä, nyt olisi pitänyt tehdä suunnitelma myös koulupuolelle 1.9. mennessä. Selvitetään ohjeistusta tähän.
 • Koulumatkojen turvallisuus:
  • Koulukuljetukset: kuljetusoppilaita melko vähän, palautteet koulukuljetuksesta on käyty aina läpi ja asioihin reagoitu. Koulukuljetukset toimineet hyvin.
  • Itse kulkevat: pyöräilykypärän käyttö ja hyvä liikennekäyttäytyminen -> yhteistyötä kodin ja koulun välillä. Yhteinen Wilma-tiedote/kehotus pyöräilykypärän, heijastinliivin ja asianmukaisten ulkovaatteiden käytöstä.

Hyvinvoinnin huolehtiminen

 • Henkilökunnan rooli: aktiivinen havainnointi oppilaiden hyvinvoinnista koulupäivän aikana, nopea reagointi, jos aamulla oppilas ei tule kouluun eikä mitään ilmoitusta kodin taholta ole tullut.
 • Miten voidaan parantaa? Teemapäiviä/viikkoja. Nyt syksyllä toteutettu hyvät tavat-teemaviikko, joka koettiin hyödylliseksi.
 • Arviointi jne.
  • Arvioinnin kehittäminen, keskusteltiin KeKu- hankkeesta
  • Moniammatillisen avun saanti – koulukuraattorin ja koulupsykologin palvelut, perheneuvola

3. Oppilashuollon ohjausryhmä

Tällä hetkellä ei vielä ole käytössä, odotetaan tässä asiassa uuden osaamispalvelupäällikön rekryä.

4. Vanhempainyhdistysten merkitys

Yhteistyö vanhempainyhdistyksen ja koulun välillä tärkeää.

5. Vanhempainyhdistyksen ja oppilaskunnan kuulumiset

Vanhempainyhdistys

 • suunnitteilla koko koulun toiminnallinen liikuntapäivä keväällä
 • sovittiin, että yhteisöllisen oppilashuollon muistiot laitetaan julkiseen jakoon joko koulun nettisivuille tai Wilman kautta
 • toivottiin enemmän yhteistä kokoontumista vanhempainyhdistyksen ja opettajien kanssa. Sopiva hetki voisi olla torstaisin opettajien kokouksen alussa, aikataulu mielellään klo 13.
 • pohdittiin majan rakentamisen mahdollistamista yhtenä välituntiaktiviteettina
 • ehdotettiin välituntitavaroiden/välineiden keräämistä päivän päätteeksi isompien oppilaiden vastuualueeksi, jotta ne eivät jää koulun pihalle lojumaan

Oppilaskunta

 • kiertävä systeemi: mahdollisimman moni pääsee osallistumaan oppilaskunnan toimintaan
 • toimintaa: hyvät tavat-viikon suunnittelua, hassujen asujen-päivä ennen syyslomaa

6. Terveydenhoitajan kuulumiset

Käynnit koululla kerran viikossa torstaisin, myös neuvolaikäisten palvelua joka toinen torstai iltapäivisin, epidemioita ei nyt koulupuolella, kevään aikana murrosikätunnit 5-6-luokkalaisille

7. Kuraattorin kuulumiset

Ei isompia kiusaamisjuttuja tullut tietoon, yhteys suoraan Wilman kautta, jos tarvetta kuraattorin palvelulle on

8. Muut asiat

Koulupsykologi – ostopalveluna Johanna Vänskä, yhteystiedot löytyvät Wilmasta

Odotetaan kunnanvaltuuston kokoontumista joulukuussa, jotta saadaan selvyyttä päiväkotiasiaan

9. Seuraava kokous – 23.4.2020 klo 13