Varhaiskasvatus

Varhaiskasvatus on osa suomalaista koulutusjärjestelmää. Se on tärkeä vaihe lapsen kasvun ja oppimisen polulla. Tavoitteena on edistää alle kouluikäisten lasten tasapainoista kasvua, kehitystä ja oppimista yhdessä vanhempien kanssa. Haluamme varhaiskasvatuksessa antaa lapselle mahdollisuuden lämpimiin ihmissuhteisiin, oppimisen ilon sekä kestävät eväät elämään. Varhaiskasvatusta ohjaa Pyhärannan varhaiskasvatussuunnitelma (KH 30.9.2019§125) sekä yksiköiden vuosittainen toimintasuunnitelma. Tarvittaessa vuorohoitoa järjestetään varhaiskasvatusyksikössä Ihodessa.

Lisätietoja päiväkodin johtaja Sari Ihalaiselta, 044-738 3431.

Vuorohoidon järjestämisen toimintaojeet

Vuoropäivähoidon järjestämisen periaatteet Pyhärannan kunnan varhaiskasvatuksessa

Oikeus vuorohoitoon:

 • Vuorohoidon tavoitteena on tarjota lapselle monipuolista päivähoitoa.  Huomiota kiinnitetään vuorokausirytmin muotoutumiseen
 • Vuorohoitoon ei ole subjektiivista oikeutta
 • Vuorohoito on tarkoitettu säännöllisesti vuorohoitoa tarvitseville lapsille
 • Vuorohoitoon on oikeus lapsilla, joiden hoidontarve perustuu huoltajien vuorotyön tai opiskelun työaikoihin arkisin klo 17.00-06.00 välisenä aikana tai viikonloppuisin
 • Vuoropäivähoitoa järjestetään pääsääntöisesti päiväkoti Satakielessä tai tarpeen mukaan muissa päivähoidon yksiköissä
 • Lapsen hoitoajoissa tulee toteutua viikkovapaat, vapaapäivät ja loma –ajat (viikkovapaa = kuukauden viikonloppuja ja pyhäpäiviä vastaava määrä)

Vuorohoidon aukioloajat

 • Päiväkoti on pääsääntöisesti auki klo 06-17.00 välisenä aikana
 • Ympärivuorokautista hoitoa tarjotaan päiväkodissa tarvittaessa lasten hoidon tarpeen mukaan molempien vanhempien ollessa töissä tai opiskelemassa iltaisin, öisin tai viikonloppuisin
 • Ympärivuorokautista päivähoitoa ei järjestetä jouluaattona, joulupäivänä, tapaninpäivänä, juhannusaattona ja juhannuspäivänä.

Vuorohoidon hoitoajat

 • Ympärivuorokautisessa päivähoidossa noudatetaan yörauhaa klo 22.30-05.30 välisenä aikana. Tänä aikana lapsia ei tuoda tai haeta hoidosta, vaan kaikille lapsille taataan rauhallinen ja keskeytymätön yöuni.
 • Lapset, joiden vanhemmat ovat myöhäisessä iltavuorossa ja seuraavana päivänä aikaisessa aamuvuorossa, voivat yöpyä vuoropäiväkodissa.
 • Vanhempien yövuoron jälkeen lapsi voi tarvittaessa jatkaa hoitoa seuraavana päivänä vanhempien yötyön jälkeisen levon vuoksi enintään klo 15 asti, jos toinen vanhemmista on myös tuolloin töissä

 Lasten hoitoajoista ilmoittaminen

 • Lapsen hoitoajat ilmoitetaan ennakkoon kirjallisella todistuksella vanhempien työ- tai opiskeluaikojen perusteella. Jos hoitoaikailmoitusta ei ole toimitettu ajoissa, niin lapsen hoitoajan katsotaan päättyvän viimeistään klo 17.00.
 • Hoitoajat ilmoitetaan kirjallisesti hoidonvarauslomakkeella edeltävän viikon keskiviikkona. Sen jälkeen tuleviin hoitoajan muutoksiin ei sitouduta.  Hoidonvarauslomakkeesta pitää selvitä molempien vanhempien työajat ja lapsen hoitoaika. Ilta-, viikonloppu- ja yöhoidon voi varata vain todelliseen tarpeeseen, joka perustuu vanhempien työvuorolistoihin.
 • Vanhempien vapaapäivinä, lomapäivinä ja sairaslomalla ei tarjota vuorohoitoa.

Ruokailut

 • Päiväkodeissa on sovitut ruoka-ajat. Mikäli vuorohoidon ruokailuajat eivät sovi lapsen hoitoaikoihin, huolehtivat vanhemmat lapsen ruokailuista
 • Vuorohoidossa tarjotaan pääsääntöisesti yksi lämmin ateria ja hoitoaikaan ajoittuvat välipalat:
  * Aamupala tarjotaan lapselle, mikäli hoitopäivä alkaa ennen klo 9.00
  * Lounas tarjotaan lapselle, jos hoitopäivä alkaa ennen klo 12.00
  * Välipala tarjotaan lapselle, mikäli lapsi on hoidossa ennen klo 14.30
  * Päivällinen tarjotaan lapselle, jos hoitoaika jatkuu klo 18.00 jälkeen
  * Iltapala tarjotaan lapselle, mikäli lapsi on hoidossa klo 20.00 jälkeen

Hoitopäivien määräytyminen ja maksut

 • Yli 10 tunnin yhtäjaksoisesta hoitoajasta tulee kaksi hoitopäivää.
 • Kahden vuorokauden ajalle ajoittuvasta hoidosta tulee aina vähintään kaksi hoitopäivää.
 • Maksua määrittäessä on ratkaisevaa varattujen ennalta sovittujen hoitopäivien määrä, ei läsnäolopäivien määrä.
 • Illaksi, viikonlopuksi tai yöksi varattu hoito, jota ei ole peruttu viimeistään kolmea vuorokautta aiemmin, katsotaan laskutettavaksi hoitopäiväksi.
 • Vuorohoidon hoitomaksu voi olla enintään asiakasmaksulain enimmäismäärän suuruinen.
 • Hoitomaksun määrittämisessä noudatetaan muilta osin sivistyslautakunnan antamaa lasten päivähoidon maksuohjetta.

Varhaiskasvatuspaikan hakeminen

Varhaiskasvatuspaikkoja voi hakea jatkuvasti. Hakemus on tehtävä neljä kuukautta ennen, kuin lapsi tarvitsee varhaiskasvatuspaikan. Jos tarve aiheutuu huoltajan ennakoimattomasta työllistymisestä, koulutuksesta tai opiskelusta, paikkaa on haettava mahdollisimman pian ennen hoidon tarvetta. Tällöin vähimmäisaika hoidon järjestämiseksi on kaksi viikkoa. Hakulomakkeita saa kunnanvirastosta tai täältä. Hakemus toimitetaan kunnanvirastoon tai sähköpostin liitteenä osoitteeseen kunta(a)pyharanta.fi . Varhaiskasvatuspaikasta tehdään kirjallinen päätös. Varhaiskasvatuspaikkaa haetaan kuukauden keskimääräisen viikkotuntimäärän mukaisesti. Keskimääräinen tuntimäärä on voimassa vähintään 3 kk. Keskimääräiseen viikkotuntimäärän muutoshakemus tehdään samalla varhaiskasvatuksen hakulomakkeella ( Päivitys vanhaan sopimukseen).

Varhaiskasvatusmaksut

Kun varhaiskasvatuspaikasta on päätetty, tehdään päätös varhaiskasvatusmaksusta. Mikäli hakija ei ilmoita perheen tuloja, määrätään haetun keskimääräisen viikkotuntimäärän mukainen enimmäismaksu. Tuloperusteisen varhaiskasvatusmaksun määrittämiseksi perheen tulot tulee selvittää tuloselvityslomakkeella (löytyy täältä). Lomake palkkatositteineen toimitetaan varhaiskasvatushakemuksen liitteenä tai viimeistään hoitosuhteen alkaessa kunnanvirastoon. Mikäli tuloselvitystä ei toimiteta hoidon alkamiskuukautta seuraavan kuukauden 5. päivään mennessä, hoitomaksu määräytyy korkeimpaan maksuun. Mikäli perheen tulot muuttuvat,  huoltajan tulee hakea päivähoitomaksuun tarkistusta em. tuloselvityslomakkeella.

Maksun periminen poissaolon ajalta

Kuukausittainen maksu peritään myös lapsen tilapäisen poissaolon ajalta. Jos lapsi on sairautensa vuoksi poissa varhaiskasvatuksesta yli kymmenen päivää kalenterikuukauden aikana, kyseiseltä kuukaudelta peritään puolet kuukausimaksusta. Sairaudesta johtuvan poissaolon kestäessä koko kalenterikuukauden maksua ei peritä lainkaan. Maksua ei myöskään saa periä niiltä päiviltä, joina lapsi on poissa varhaiskasvatuksesta sairausvakuutuslain (1224/2004) 9 luvun 7 §:ssä tarkoitettujen isyysrahajaksojen ajan. Jos lapsi on muusta syystä poissa varhaiskasvatuksesta koko kalenterikuukauden, maksuna peritään puolet kuukausimaksusta.

Varhaiskasvatuksen asiakasmaksut 1.8.2022 alkaen

Varhaiskasvatuksen asiakasmaksulain muutoksen (1052/2020) myötä varhaiskasvatuksen asiakasmaksut tarkistetaan 1.8.2022

Varhaiskasvatuksen asiakasmaksut on sidottu indeksiin varhaiskasvatuksen asiakasmaksulain (1503/2016) 16 §:n perusteella. Indeksitarkistukset tehdään kahden vuoden välein.

​Elokuun 2022 alusta voimaan tulevista varhaiskasvatuksen asiakasmaksujen indeksitarkistuksista on 13.12.2021 annettu opetus- ja kulttuuriministeriön ilmoitus (1087/2021).

Varhaiskasvatuksessa perittävät asiakasmaksut on tarkistettu opetustoimen hintaindeksillä ja maksun määräämisessä käytettävät tulorajat yleisellä ansiotasoindeksillä.

Kunnassa tulee päättää siitä, miten indeksitarkistuksen vuoksi muuttuneet asiakasmaksut ja tulorajat vaikuttavat kunnassa perittäviin asiakasmaksuihin. Asiakkaille tulee tehdä uudet maksupäätökset, mikäli maksu muuttuu.

Asiakasmaksujen osalta ylin perittävä maksu nousee nykyisestä 288 eurosta 295 euroon. Alin perittävä maksu nousee nykyisestä 27 eurosta 28 euroon. Toisesta lapsesta perittävä maksu on enintään 40 % nuorimman lapsen maksusta eli enintään 118 euroa kuukaudessa. Seuraavien lasten maksu on 20 prosenttia nuorimman lapsen maksusta.

Varhaiskasvatuksen asiakasmaksulaki ei koske yksityisesti järjestettävää varhaiskasvatusta.

Kuukauden keskimääräisen viikkotuntimäärän mukaiset enimmäismaksut ja tuloperusteisen maksun tulorajat 1.8.2022 alkaen:

Hoitoaika                                Enimmäismaksu        Maksu-%

Kokoaikahoito                           295 €                        (100%)

28-34t/vko                                 236 €                        (80%)

21-27t/vko                                  207 €                         (70%)

max 20 t/vko                              177 €                         (60%)

 

Perheen koko                       Tuloraja €/kk 1.8.2022 alkaen

2                                                    2913

3                                                    3758

4                                                    4267

5                                                    4777

6                                                    5284

Maksuprosentti (tulorajan ylittävistä tuloista) 10,7%

Yli kuusihenkisen perheen tulorajaa korotetaan kustakin seuraavasta lapsesta 197 euroa 1.8.2022 lähtien.

Toisen lapsen enimmäismaksu 118 €

Pienin perittävä maksu 28 €

Varhaiskasvatuspaikan irtisanominen

Varhaiskasvatuspaikka tulee irtisanoa kirjallisesti lomakkeella, jonka saa kunnanvirastosta tai tästä. Irtisanomisilmoituksen voi jättää lapsen hoitopaikkaan tai kunnanvirastoon. Paikka tulee irtisanoa ennen viimeistä hoitopäivää.

Varhaiskasvatuspaikan peruminen

Jos lapselle haettua ja myönnettyä varhaiskasvatuspaikkaa ei peruta ennen hoitosuhteen alkamista, peritään varhaiskasvatusmaksua puolet kuukausimaksusta.

Varhaiskasvatusmaksun tulonselvityslomake

Varhaiskasvatusmaksun tulonselvityslomake [doc]

Päivähoitopaikan irtisanominen

Päivähoitopaikan irtisanominen [pdf]