Lapsiperheiden palvelut

Ennalta ehkäisevä perhetyö

Perhetyö tukee ja ohjaa vanhempia tai muita lapsen kasvatuksesta vastaavia henkilöitä lapsen kasvatuksessa ja huolenpidossa sekä perheen elämäntilanteessa. Perhetyö voi olla perhe- tai yksilökohtaista.

Perhetyön tuen toimintamuotoja

 • lapsen ja vanhemman suhteen tukeminen
 • positiivisten kasvatuskeinojen löytäminen
 • perheen omien voimavarojen löytäminen ja lisääminen
 • opastaminen arjen ongelmien hallinnassa
 • kannustaminen perheen yhteiseen ajankäyttöön
 • yhdessä tekeminen
 • palvelujen kartoittaminen
 • ikätason mukaisen kehityksen tukeminen

Perhetyö voi olla myös osa lastensuojelutarpeen selvitystä, jolloin arvioidaan vanhemmuutta sekä lapsen kasvuympäristöä. Perhetyön tavoitteet laaditaan yhdessä perheen ja perhetyöntekijän sekä sosiaalityöntekijän kanssa. Lähtökohtana on tavoitteiden mukainen toiminta sekä perheen omien voimavarojen ja elämänhallinnan tukeminen.

Ennaltaehkäisevä perhetyö

Ennaltaehkäisevällä perhetyöllä tarkoitetaan lapsiperheille järjestettävää kokonaisvaltaista, suunnitelmallista ja pitkäjänteistä tukemista. Perhettä autetaan kokonaisuutena, mutta myös perheenjäsenten yksilöllisiin tarpeisiin pyritään vastaamaan. Perhetyö on aina vapaaehtoisuuteen perustuvaa eikä vaadi lähetettä tai asiakkuutta lastensuojelussa.

Perhetyö voi liittyä

 • vanhemmuuden tukemiseen
 • lasten hoidon ja kasvatuksen ohjaamiseen
 • kodin arjen ja arkirutiinien hallintaan
 • perheen toimintakyvyn vahvistamiseen
 • perheen vuorovaikutustaitojen tukemiseen ja sosiaalisten verkostojen laajentamiseen
 • syrjäytymisen ehkäisyyn

Kasvatus -ja perheneuvonta

Pyhäranta ostaa perheneuvolapalvelun Uudestakaupungista. Uudenkaupungin perheneuvolasta on mahdollista saada tukea ja neuvoja perheen elämäntilanteeseen tai lasten kasvatukseen liittyviin asioihin. Perheneuvolatyöskentelyä voidaan toteuttaa joustavasti yksilöllisten tarpeiden mukaan joko vastaanotto- tai kotikäynteinä. Perheneuvolassa työskentelee kaksi psykologia ja sosiaalityöntekijä. Perheneuvolan yhteydenottolomakkeen sekä lisätietoa perheneuvolan palveluista löydät perheneuvolan sivuilta.

Yhteydenottolomaketta käytetään erityisesti silloin, kun huoli lapsesta on herännyt päiväkodissa, koulussa tai lastenneuvolassa. Lomake toimii ennakkotietona perheneuvolaan, jolloin sen avulla perheneuvolan väki pystyy paremmin määrittelemään avun tarpeen ja kiireellisyyden. Lomake on hyvä täyttää yhteistyössä lapsen vanhempien kanssa.

Lapsiperheiden kotipalvelu

(Sosiaalihuoltolaki 1301/2014 § 19)

Lapsiperheiden kotipalvelu on tilapäistä ja ennaltaehkäisevää apua ja tukea lapsiperheille. Palvelua on mahdollista saada tilanteissa, joissa vanhemman toimintakyky on tilapäisesti heikentynyt ja / tai kun perheellä ei ole lähiverkostoja.

Lapsiperheiden kotipalvelulla tarkoitetaan perheen kotona tehtävää työtä, joka tukee perheen arjessa selviytymistä. Palvelu voi olla lastenhoitoa ja kodinhoidollisia tehtäviä perheen tarpeiden mukaan. Palvelutarpeen arvioimisessa otetaan huomioon myös perheen mahdollisuus saada muuta apua tilanteessa.

Kotipalvelun tarve arvioidaan tapauskohtaisesti ja sitä myönnetään resurssien puitteissa prioriteettijärjestyksessä. Yhteydenotot lapsiperheiden kotipalvelun tarpeesta toivotaan mahdollisuuksien mukaan viikkoa ennen tarvetta. Tarve arvioidaan kotikäynnillä tai puhelimitse.

Perusteet lapsiperheiden kotipalvelun saamiseksi:

 • pitkäaikainen sairaus perheessä (vanhemman tai lapsen)
 • perheen äkillinen kriisi sairauden, kuoleman, avioeron tms. syyn vuoksi
 • haasteet kodinhoidossa
 • vanhemman asiointi, esimerkiksi sairaalakäynnit tai terapiakäyntien aloittaminen
 • monilapsiset perheet
 • monikkoperheet (mm. kaksoslapset)
 • erityislasten perheet

Lapsiperheiden kotipalvelua ei voida myöntää seuraavanlaisissa tilanteissa:

 • pelkkä siivouksen tarve
 • äkilliset sairaustapaukset (lapsen äkillinen sairastuminen tilanteessa, jossa vanhemmalla on oikeus jäädä hoitamaan lasta)
 • kotona tehtävän etätyön, opiskelun tai harrastuksen vuoksi
 • henkilökohtaisen avustajan tarve
 • työssäkäyvien vanhempien lastenhoitotarve
 • pelkkä parisuhteen hoito

 

Neuropsykiatrinen valmennus:

Neuropsykiatrinen valmennus on arjen tuki- ja ohjausmuoto lapsille, nuorille ja aikuisille.

Neuropsykiatrinen valmennus on tarkoitettu henkilöille

 •  joilla on neuropsykiatrinen erityisvaikeus (kielellinen erityisvaikeus, oppimisvaikeuksia, ADHD/ADD,  Aspergerin oireyhtymä, Touretten oireyhtymä9
 •  joilla on opiskeluun liittyviä vaikeuksia
 •  aivovammapotilaille.

Neuropsykiatrisesta valmennuksesta saa apua ja tukea

 •  arjen- ja elämänhallintaan
 •  itsenäistymiseen
 •  itsetunnon ja positiivisen minäkuvan vahvistamiseen
 • opiskeluun, työhön ja vapaa-aikaan.

Oikea-aikainen neuropsykiatrinen valmennus voi ratkaisevasti ennaltaehkäistä tai helpottaa valmennettavan ja hänen lähiympäristönsä elämää hankaloittavien ongelmien syntymistä ja kasvamista. Valmennus on suunnitelmallista sekä tavoitteellista ja se toteutetaan vuorovaikutuksessa valmennettavan kanssa ja hänen verkostonsa kanssa.