Lastensuojelu

Lapsen vanhemmilla tai muilla huoltajilla on ensisijainen vastuu lapsen hyvinvoinnista ja oikeudesta turvalliseen kasvuympäristöön, tasapainoiseen ja monipuoliseen kehitykseen sekä erityiseen suojeluun. Lastensuojelu tukee vanhempia ja huoltajia kasvatuksessa ja huolenpidossa. Jos lapsen käyttäytyminen, lapsen hoidon ja huolenpidon tarve tai lapsen kasvuolosuhteet edellyttävät selvittämistä, on lastensuojelulla velvollisuus puuttua tilanteeseen ja auttaa. Palvelutoiminta on periaatteeltaan ennaltaehkäisevää ja ongelmiin pyritään puuttumaan mahdollisimman varhain. Lastensuojelun ammattilaiset vastaavat tarvittavien palveluiden ja tukitoimien järjestämisestä.

Lastensuojelutarpeen selvitys ja asiakassuunnitelma sekä avohuollon tukitoimien järjestäminen, kiireellinen sijoitus ja huostaanotto sekä niihin liittyvä sijais- ja jälkihuolto kuuluvat lastensuojelulle.

Jos et ole varma, pitäisikö lastensuojeluilmoitus tehdä, kysy ensin neuvoa sosiaalityöntekijältä kertomatta lapsen henkilöllisyyttä.

Lastensuojeluilmoitus

Jokainen, jolla on herännyt huoli lapsen tai nuoren elämäntilanteesta, voi ottaa yhteyttä sosiaalitoimeen. Ilmoittaja voi olla esimerkiksi lapsi tai nuori itse, ystävä tai sukulainen.Lastensuojelun tarve on syytä arvioida aina kun, alle 18-vuotiaaseen lapseen kohdistuu laiminlyöntejä, vaaroja tai heitteille jättämistä tai lapsi itse vaarantaa kehitystään ja terveyttään.

Sosiaali- ja terveydenhuollon, lasten päivähoidon, opetustoimen, koululaisten aamu- ja iltapäivätoimintaa harjoittavan yksikön, nuorisotoimen, poliisitoimen, palo- ja pelastustoimen seurakunnan tai muun uskonnollisen yhdyskunnan ja hätäkeskustoimintaa harjoittavan yksikön on velvollisuus ilmoittaa jos he ovat tehtävässään saaneet tietää lapsesta, jonka huolenpito, kasvuolosuhteet tai oma käytös edellyttävät lastensuojelun tarpeen selvittämistä.

Virka-aikana yhteyttä otetaan lastensuojelun sosiaalityöntekijään. Virka-ajan ulkopuolella akuuteissa tilanteissa yhteyttä otetaan Vakka-Suomen sosiaalipäivystykseen hätäkeskuksen 112 numeron kautta. Lastensuojeluasia tulee vireille kun sosiaalityöntekijä on vastaanottanut lastensuojeluilmoituksen. Sosiaalityöntekijä käsittelee jokaisen lastensuojeluilmoituksen, ja arvioi niiden kautta lastensuojelun tarpeen.

Avohuolto

Avohuollon tukitoimien tarkoituksena on edistää ja tukea lapsen myönteistä kehitystä sekä vahvistaa vanhempien, huoltajien ja lapsen hoidosta ja kasvatuksesta vastaavien henkilöiden kasvatuskykyä ja -mahdollisuuksia.

Sosiaalitoimen on viipymättä ryhdyttävä avohuollon tukitoimiin, mikäli lapsen kasvuolosuhteet vaarantuvat tai lapsi omalla käyttäytymisellä vaarantaa kasvuaan ja kehitystään.

Sijaishuolto

Lapselle on järjestettävä sijaishuolto jos puutteet lapsen huolenpidossa tai muut kasvuolosuhteet uhkaavat vakavasti vaarantaa lapsen terveyttä tai kehitystä. Jos lapsi vaarantaa vakavasti terveyttään tai kehitystään käyttämällä päihteitä, tekemällä muun kuin vähäisenä pidettävän rikollisen teon tai edellä mainittuihin verrattavissa olevan teon, tulee sijaishuolto järjestettäväksi.

Lapsi voidaan tarvittaessa sijoittaa kiireellisen sijoituksen päätöksellä perhe- tai laitoshuoltoon. Lapsen vanhemmat pysyvät lapsen huoltajina huostaanoton aikana. Huostaanoton aikana pyritään tekemään yhteistyötä vanhempien kanssa. Sosiaalityöntekijällä on kuitenkin oikeus päättää lapsen olinpaikasta, hoidosta, kasvatuksesta, terveydenhuollosta sekä opetuksesta.

Huostaanotto on aina viimeinen vaihtoehto. Siihen ryhdytään vain, mikäli se on lapsen edun mukaista ja aiemmin toteutetut avohuollon tukitoimet on havaittu riittämättömiksi.

Jälkihuolto

Sijaishuollon päättymisen jälkeen sosiaalitoimi järjestää lapselle tai nuorelle jälkihoidon. Jälkihuolto järjestetään myös avohuollon tukitoimena tapahtuneen sijoituksen jälkeen, mikäli sijaishuolto on kestänyt yhtäjaksoisesti vähintään puoli vuotta ja kohdistunut yksin lapseen.

Lapselle tai nuorelle tehdään asiakassuunnitelma, johon kirjataan hänen erityisen tuen tarve sekä tarvittavat tukitoimet ja palvelut. Sosiaalitoimen velvollisuus jälkihuollon järjestämiseen päättyy viimeistään silloin,  kun nuori täyttää 25-vuotta.

Linkkejä