Vammaispalvelut ja kehitysvammahuolto

Vammaispalvelulain tarkoituksena on edistää vammaisen henkilön edellytyksiä elää ja toimia yhdenvertaisena yhteiskunnan jäsenenä sekä ehkäistä ja poistaa vammaisuuden aiheuttamia haittoja ja esteitä. Vammaispalvelulain mukaisesti etuuksia ja palveluja voivat hakea ne henkilöt, joilla vamman tai sairauden vuoksi on pitkäaikaisesti erityisiä vaikeuksia suoriutua tavanomaisista elämän toiminnoista.

Vaikeavammaisille tarkoitettuja palveluja ovat esimerkiksi kuljetuspalvelut, kuntoutusohjaus, sopeutumisvalmennus, henkilökohtainen apu, omaishoidon tuki, asunnon muutostyöt, asuntoon kuuluvat välineet ja laitteet ja palveluasuminen.

Vaikeavammaisten palveluasuminen

Palveluasumista järjestettäessä vaikeavammaisena pidetään henkilöä, joka vammansa tai sairautensa vuoksi tarvitsee apua päivittäisistä toiminnoista suoriutumisessa jatkuvaluonteisesti, vuorokauden eri aikoina tai muutoin erityisen runsaasti. Palveluasumiseen ei ole oikeutettu henkilö, jonka riittävää huolenpitoa ei voida turvata avohuollon tukitoimien avulla.

Palveluasumiseen kuuluu asunto sekä asumiseen liittyvät palvelut, jotka ovat välttämättömiä vaikeavammaisen henkilön jokapäiväiselle suoriutumiselle. Asiakkaan maksettavaksi jää asumiseen ja jokapäiväiseen elämään liittyvät kustannukset. Palveluasumista voidaan järjestää vaikeavammaisen henkilön omaan kotiin mm. omaishoidontuen, henkilökohtaisen avun ja kotipalvelun avulla.

Omaishoidon tuki

Omaishoidon tuella tarkoitetaan vammaisen kotona tapahtuvan hoidon ja muun huolenpidon turvaamiseksi annettavaa hoitopalkkiota ja palveluja, jotka määritellään hoidettavan palvelusuunnitelmassa.

Asunnon muutostyöt sekä asuntoon kuuluvat välineet ja laitteet

Asunnon muutostöitä ja asuntoon kuuluvia välineitä ja laitteita myönnettäessä vaikeavammaisena pidetään henkilöä, jolle liikkuminen ja omatoiminen suoriutuminen vamman ja sairauden takia tuottaa erityisiä vaikeuksia.

Korvattavia muutostöitä ovat mm. oviaukkojen levennykset, pyörätuoliluiskan rakentaminen ja kylpyhuoneen ja WC:n muutostyöt. Korvattavia asuntoon kuuluvia välineitä ja laitteita ovat nostolaitteet, hälytyslaitteet tai muut asuntoon kiinteästi asennettavat välineet ja laitteet.

Vammaispalvelulain mukainen kuljetuspalvelu

Vaikeavammaisella henkilöllä tarkoitetaan henkilöä, jolla on erityisiä vaikeuksia liikkumisessa ja joka ei voi vammansa tai sairautensa vuoksi käyttää julkisia kulkuvälineitä ilman kohtuuttoman suuria vaikeuksia. Vaikeavammaisella henkilöllä on oikeus saada kuljetuspalvelua asiointi- ja virkistysmatkoihin vähintään 18 yhdensuuntaista matkaa kuukaudessa Pyhärannan kunnan ja lähikuntien alueelle. Lähikuntia ovat Rauma, Uusikaupunki ja Laitila.

Kuljetuspalvelun piiriin eivät kuulu matkat, jotka voidaan korvata muun lain nojalla esim. Kelan korvausten piiriin kuuluvat sairaus- ja kuntoutusmatkat.

Vammaisten henkilökohtainen apu

Henkilökohtainen apu on tarkoitettu henkilöille, joka vamman tai sairauden perusteella tarvitsee pitkäaikaisen ja etenevän sairauden johdosta välttämättä ja toistuvasti toisen henkilön apua suoriutuakseen päivittäisistä toiminnoista. Vaikeavammaisen henkilön mielipide ja toivomukset sekä avuntarve ja elämäntilanne huomioidaan päätettäessä henkilökohtaisen avun määrästä ja järjestämistavasta.

Kunta ostaa pääasiassa henkilökohtaisen avun palvelut Avustajakeskuksesta (www.avustajakeskus.fi). Avustajakeskus välittää ja hoitaa henkilökohtaisen avun palkanmaksuun ja lakiin perustuvat asiat.

Kehitysvammahuolto

Kehitysvammaisten erityishuoltoa annetaan henkilölle, jonka kehitys tai henkinen toiminta on estynyt tai häiriintynyt synnynnäisen tai kehitysiässä saadun sairauden, vian tai vamman vuoksi ja joka ei muun lain nojalla voi saada tarvitsemia palveluja. Erityishuollon tarkoituksena on edistää henkilön suoriutumista päivittäisistä toiminnoista, hänen toimeentuloaan ja sopeutumistaan yhteiskuntaan sekä turvata hänen tarvitsemansa hoito ja muu huolenpito.

Erityishuoltoon kuuluvista palveluista on säädetty kehitysvammalaissa. Palveluihin kuuluvat yksilöllinen hoito ja muu huolenpito sekä muu vastaava erityishuollon toteuttamiseksi tarpeellinen toiminta. Erityishuolto-ohjelma (EHO) tehdään jokaisesta erityishuollon tarpeessa olevasta henkilöstä. Kunta järjestää osan erityishuollonpalveluista itse omana toimintana, osa ostetaan ulkopuolisilta palveluntuottajilta.

Vammaisneuvosto

Vammaiset, heidän omaiset ja vammaisjärjestöt muodostavat vammaisneuvoston, jonka  tehtävänä on edistää ja seurata kunnan eri toimialojen toimintaa. Vammaisneuvosto toimii tärkeänä viestin viejänä ja palveluiden kehittäjänä eri osapuolten välillä. Hyvällä yhteistyöllä edistetään vammaisten henkilöiden tasa-arvoista osallistumista.

Vammaisneuvosto voi tehdä aloitteita ja esityksiä sekä antaa lausuntoja asioista, joilla on merkitystä vammaisten henkilöiden elämään ja arjen  toiminnallisuuksista suoriutumiseen. Vammaisneuvosto Vakka-Suomen alueella toimii alueellinen vammaisneuvosto, johon kuuluvat Uusikaupunki, Kustavi, Pyhäranta, Taivassalo, ja Vehmaa.

Linkkejä

Sosiaalihuoltolain mukainen kuljetuspalveluhakemus

Sosiaalihuoltolain mukainen kuljetuspalveluhakemus [pdf]

Vammaispalvelulain mukainen kuljetushakemus

Vammaispalvelulain mukainen kuljetushakemus [pdf]

Vammaispalveluhakemus