Pyhärannan kirjaston kokoelmapolitiikka

Vaski yhteistyö

VASKI on kirjastojen yhteinen palvelujärjestelmä, jossa ovat mukana seuraavien kuntien kirjastot: Kaarina, Kustavi, Laitila, Lieto, Masku, Mynämäki, Naantali, Nousiainen, Paimio, Pyhäranta, Raisio, Rusko, Salo, Sauvo, Taivassalo, Turku, Uusikaupunki ja Vehmaa. Vaski-kirjastojen tavoitteena on kirjastolain mukaisesti ”edistää väestön yhtäläisiä mahdollisuuksia sivistykseen, kirjallisuuden ja taiteen harrastukseen, jatkuvaan tietojen, taitojen ja kansalaisvalmiuksien kehittämiseen, kansainvälistymiseen sekä elinikäiseen oppimiseen”.

Vaski-kirjastojen palvelujen perustana on yhteiskäyttöinen, kattava, helposti löydettävä ja asiantuntevasti hoidettu Vaski-kokoelma, joka muodostuu yksittäisten kirjastojen kokoelmista. Vaski-kokoelma rakentuu yhteistyölle ja se laajentaa yksittäisten kirjastojen kokoelmia ja palveluja. Kirjastot vastaavat yhdessä Vaski-kokoelman monipuolisuudesta ja laadusta. Vaski-kirjastot kehittävät kokoelmiaan käyttäjäkunnan tarpeiden ja alueen väestörakenteen mukaisesti. Kokoelmillaan Vaski-kirjastot nostavat esiin ajankohtaisia ja tärkeitä teemoja. Kirjastojen yhteistyö ja yhteiskuljetukset edistävät aineistojen saatavuutta koko Vaski-alueella. Jokainen Vaski-kirjasto uudistaa kokoelmiaan näiden linjausten mukaisesti ja kukin kunta vastaa omalta osaltaan kokoelman kartuttamisesta

Pyhärannan kirjasto

Kirjasto tarjoaa kokoelmillaan virikkeitä ja mahdollisuuksia tietojen ja taitojen syventämiseen, oppimiseen, elämyksiin, oivalluksiin ja uusien sisältöjen luomiseen sekä kansalaisvalmiuksien kehittämiseen. Kirjaston kokoelmat pyritään pitämään käytettävissä olevin resurssein ajantasaisina, monipuolisina, uudistuvina ja ajallisesti sekä alueellisesti. Kokoelmissa otetaan huomioon asukkaiden tarpeet ja esimerkiksi eri kulttuurien, ikäryhmien ja erityisryhmien tarpeet. Ihmisten kiinnostuksen kohteet, ajankohtaiset teemat, toimintaympäristön muutokset vaikuttavat kokoelman sisältöön. Alueellista ja paikallista kulttuuria nostetaan esiin unohtamatta kansallisesti ja kansainvälisesti kiinnostavia aineistoja.

Kirjastot Suomessa kunnioittavat sanan- ja mielipiteenvapautta ja tuovat kokoelmissa esille erilaisia arvoja ja mielipiteitä. Lähtökohtana on avoimuus, moniarvoisuus ja toisten ihmisten kunnioittaminen.

Aineistoja eri tallennemuodoissa

Pyhärannan kirjastoon hankitaan aineistoa kaikissa saatavilla olevissa tallennemuodoissa, vaikka painettu aineisto on edelleen kysytyintä ja muodostaa valtaosan kokoelmasta. Pyhärannan kirjastossa seurataan uusien tallennemuotojen kehitystä ja selvitetään niiden käyttömahdollisuuksia. Kirjasto hankkii eri tallennemuotoja kokoelmiinsa, painottaen avoimesti saatavilla olevia aineistoja sekä niiden sähköistä hyödyntämistä.

Vaski-kirjastojen yhteisessä sähköisessä kokoelmassa on tietokantoja, elehtipalveluja, e-kirjoja ja e-äänikirjoja, joita voi käyttää myös kirjaston ulkopuolelta, lukuun ottamatta ePress-palvelua. ePress-palvelua voi hyödyntää kirjaston tiloissa ja sen avulla tarjotaan useimpien sanomalehtien sähköiset versiot asiakkaiden käyttöön. Vaski-kirjastoilla ei ole omaa appia ekirjoihin, mutta Ellibsin apin avulla voi hyödyntää myös Vaski-kirjastojen palveluja. Ellibsin appi on saatavilla sekä Android että Applen laitteille.

Kokoelma elää ajassa

Pyhärannan kirjastokokoelman kehittämisessä hyödynnetään kunnan oman kirjastonhoitajan lisäksi Vaski-kirjastojen ammattilaisten eri alojen asiantuntemusta sekä menetelmiä, joilla tarkennetaan kokoelmien ja käyttäjien kohtaamista. Kirjasto hankkii kokoelmiinsa uutta aineistoa valikoimalla tarjonnasta käyttäjäkuntansa tarpeiden ja kysynnän mukaan keskeistä aineistoa. Kokoelmaa uudistetaan karsimalla siitä vähän kysyttyä, huonokuntoista ja sisällöltään vanhentunutta aineistoa. Pyhärannassa kirjastolla ei ole mahdollisuutta varastoida aineistoja käytettävissä olevien rajallisten tilojen vuoksi.

Hankintaehdotukset ja lahjoitukset

Asukkaat voivat vaikuttaa kokoelmiin tekemällä ehdotuksia aineistosta. Hankintaehdotusten toteuttamisessa ja lahjoitusten vastaanottamisessa noudatetaan samoja kokoelmalinjauksia kuin muussakin kokoelmien hoidossa.

Kokoelman eri aihealueet

Omakielinen kaunokirjallisuus on kielellisen kehityksen edellytys ja tuki sekä olennainen tekijä kulttuurisen identiteetin muotoutumisessa. Kaunokirjallisuuskokoelma on pitkäjänteisesti koottu. Vaski-kirjastot huolehtivat yhdessä myös vähälevikkisemmän aineiston saatavuudesta.

Taiteisiin liittyvä aineisto tarjoaa läpileikkauksia ja ikkunoita Suomen ja maailman taiteeseen, sen eri muotoihin ja suuntauksiin. Kokoelmalla tuetaan asiakkaiden omaehtoista taideharrastusta tarjoamalla aineistoa eri taidelajeista ja eri alojen taidekasvatuksesta.

Tietokokoelmat jakavat luotettavaa informaatiota eri tieteenaloista ja niiden kehityksestä. Kokoelman avulla pyritään luomaan edellytyksiä ihmisten hyvinvoinnin ja elämänlaadun parantamiseen sekä vastaamaan arjen tiedontarpeisiin.

Lasten sekä nuorten aineiston avulla tuetaan koteja ja kouluja monilukutaidon kehittymisessä. Monilukutaidolla tarkoitetaan erilaisten viestien tulkinnan ja tuottamisen taitoja. Se liittyy kiinteästi ajattelun ja viestinnän taitoihin ja kykyyn hankkia, muokata, tuottaa, esittää, arvioida ja arvottaa tietoa erilaisissa ympäristöissä ja tilanteissa. Tietoa voidaan tuottaa ja esittää sanallisten, kuvallisten, numeeristen tai muiden symbolijärjestelmien tai näiden yhdistelmien avulla. Monilukutaito sisältää erilaisia lukutaitoja, kuten peruslukutaidon, numeerisen lukutaidon, kuvalukutaidon ja medialukutaidon. Monilukutaitoon liittyy laaja tekstikäsitys, jonka mukaan tekstit voivat olla muun muassa kirjoitettuja, puhuttuja, audiovisuaalisia tai digitaalisia. Monilukutaidon eri osa-alueet ovat yksilön, ihmisten keskinäisen vuorovaikutuksen, yhteiskunnan, kansalaisuuden ja työelämän näkökulmasta keskeisiä perustaitoja. Monilukutaidon kehittyminen luo perustaa muulle oppimiselle ja opiskelulle.

Musiikkia ja musiikkiin liittyvää aineistoa tarjotaan asiakkaiden käyttöön monipuolisesti eri aineistolajeissa. Musiikkiaineiston osalta tehdään tiivistä yhteistyötä muiden Vaski-kirjastojen kanssa. Pyhärannassa tehdään yhteistyötä Vakka-Suomen musiikkiopiston kanssa, missä monet pyhärantalaislapset- ja nuoret opiskelevat ja esim. nuottiaineistoa hankitaan Vakka-Suomen musiikkiopiston opettajien suosituksesta.

Paikalliset erityispiirteet

Turun kaupunginkirjasto ylläpitää maakuntakokoelmaa. Siinä on varsinaissuomalaisten kirjailijoiden, kuvittajien ja säveltäjien tuotantoa sekä Varsinais-Suomeen liittyvää tietokirjallisuutta. Vaski-kirjastot huolehtivat omalta osaltaan, että kokoelmassa on VarsinaisSuomen alueen historiaan ja kulttuuriperintöön liittyvää merkittävää aineistoa. Nämä kokoelmat täydentävät maakuntakokoelmaa ja turvaavat osaltaan paikallisaineiston saatavuuden ja säilymisen tuleville sukupolville. Pyhärannan kirjaston kokoelmassa paikallisuus huomioidaan paikallishistoriallisen kokoelman ylläpidossa sekä merenkulkuun ja meriliikenteeseen, saaristoon sekä merikortteihin liittyvän aineiston keräämisenä.

Kokoelma käytössä

Pääsääntöisesti aineistoa hankitaan lainattavaksi, ja kokoelmien käyttöä seurataan tilastojen avulla. Uutuusaineiston tarjontaa Vaski-kirjastot ovat yhteisen päätöksen avulla päättäneet helpottaa poistamalla ns. Jokeri-aineiston, mikäli aineistolla on yli 5 varausta. Tämän on uskottu helpottavan suositun aineiston kiertoa Vaskikirjastoissa. Kirjasto suosittelee, nostaa sisältöjä esiin pienimuotoisin näyttelyin sekä blogiesittelyin. Pieni osa kokoelmasta on tarkoitettu käytettäväksi vain kirjastossa. Näitä aineistoja ovat muun muassa uusimmat lehdet, jotkin erityiskokoelmat ja jotkin sähköiset aineistot. Rajoja aineiston hankinnalle asettavat esimerkiksi käytettävissä olevat resurssit, saatavuus tai puuttuvat tekijänoikeudet. Kaikkea tarjolla olevaa aineistoa ei hankita kirjastoon.