Tietosuojalomake – Verkkosivut

Pyharanta.fi-verkkopalvelun sisältörekisterien tietosuojaseloste

Laadittu 2021.

1 Rekisterin nimi

Verkkosivujen tietosuojaseloste

2 Rekisterinpitäjä

Pyhärannan kunta
Lasikuja 6, 27320 Pyhäranta
puh. 02 838 3400
fax. 02 825 8162
kunta@pyharanta.fi

3 Yhteyshenkilöt rekisteriä koskevissa asioissa

Talous- ja hallintojohtaja p.044 738 3416

4 Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus/rekisterin käyttötarkoitus

Tämä tietosuojaseloste koskee kokonaisuudessaan Pyhärannan kunnan verkkosivujen julkaisujärjestelmää, sisällöntuottajia ja ylläpitäjiä sekä palautelomakkeen rekisteriä.

Julkaisujärjestelmän käyttäjät

Rekisteri muodostuu verkkosivujen sisällöntuottajien/ylläpitohenkilöiden tiedoista. Rekisteriin kerätään aina mm. käyttäjän käyttäjätunnus, sähköpostiosoite ja salasana. Mahdollisesti muuta kerättävää tietoa ovat etu- ja sukunimi.

Verkkosivuilla esitetyt yhteystiedot ja sidonnaisuudet

Rekisteri muodostuu kunnan henkilöstön yhteystiedoista niiltä osin, kuin on katsottu olevan kuntalaisten osalta tärkeää olla julkisesti löydettävissä. Rekisterin tiedot ovat vapaasti selailtavissa verkkosivuilla.

Palautelomake

Kunnan verkkosivuilta löytyy toistaiseksi yksi (1) palautelomake. Lomakkeen tarkoitus on kerätä palautetta kuntalaisilta. Lomake kerää aina pakollisena palautteen ja vapaaehtoisesti nimen, puhelinnumeron ja sähköpostin. Tiedot lähtevät suojatusti palvelimelle ja muodostavat siellä rekisterin tiedoista. Lisäksi palautteen tiedot lähtevät lomakkeessa määrättyjen henkilöiden sähköpostiosoitteisiin.

5 Rekisterin tietosisältö

Seuraavissa tiedoissa suluissa merkityt asiat eivät ole pakollisia eivätkä välttämättä löydy jokaisen käyttäjän kohdalta.

Julkaisujärjestelmän käyttäjät

Tunnus, (etunimi), (sukunimi), sähköpostiosoite, salasana ja ylläpitorooli.

Verkkosivuilla esitetyt yhteystiedot

Nimi, (kuva, mahdollinen lisätieto nimen päällä, titteli, puhelinnumero, sähköposti, vapaa teksti, toimialuekategoria sekä sivut, joilla henkilö näytetään).

Sidonnaisuudet

Nimi, (vapaa tieto nimen alapuolella, Johto- ja luottamustehtävät elinkeinotoimintaa harjoittavissa yhteisöissä, Merkittävä varallisuus, Muu sidonnaisuus, jolla voi olla merkitystä luottamus- tai virkatehtävän hoidossa).

Palautelomake

Palaute, nimi, (puhelinnumero), sähköposti.

6 Säännönmukaiset tietolähteet

Julkaisujärjestelmän käyttäjät

Työntekijän esimiehen pyyntö/henkilön oma pyyntö.

Yhteystiedot ja sidonnaisuudet

Sisällöntuottajat/järjestelmän ylläpitäjät päivittävät ja hallitsevat yhteystietojen ajantasaisuutta ja valikoivat verkkosivujen yhteystietolistauksessa näkyvien henkilöiden tiedot.

Palautelomake

Rekisterin säännönmukaisina tietolähteinä ovat verkkopalvelun käyttäjien antamat tiedot.

7 Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle

Ei säännönmukaisia henkilötietojen luovutuksia.

Julkaisujärjestelmän käyttäjät

Rekisteri on kirjautuneiden sisällöntuottajien nähtävillä. Tietoja ei luovuteta eteenpäin.

Yhteystiedot ja sidonnaisuudet

Yhteystiedot ovat nähtävillä verkkopalvelussa.

Palautelomake

Rekisterin henkilötiedot säilytetään luottamuksellisina. Rekisteri on kirjautuneiden sisällöntuottajien nähtävillä. Tietoja ei luovuteta eteenpäin.

8 Rekisterin ylläpitojärjestelmät ja suojauksen periaatteet

Sähköisesti käsiteltävät tiedot

 • Verkkosivusto sijaitsee Louhi Net Oy:n ylläpitämällä Upcloud-pilvipalvelimella ja välittyy verkkoselaimeen SaaS-palveluna.

Julkaisujärjestelmä

 • Kaikki verkkosivuilta löytyvät rekisterit säilytetään sähköisessä muodossa.
 • Sisällöntuottajarekisteri on verkkosivujen sisällöntuottajien nähtävissä.
 • Pääkäyttäjät voivat poistaa ja/tai muokata rekisterin tietoja.
 • Tietoja säilytetään niin kauan kuin yhteystieto on voimassa ja käyttäjän oikeudet verkkosivujen päivittämiseen ja hallintaan ovat tarpeen.
 • Järjestelmään pääsevät vain sisällöntuottajat, jotka kirjautuvat henkilökohtaisella käyttäjätunnuksella ja salasanalla.
 • Alustana WordPress.

Yhteystiedot ja sidonnaisuudet

 • Yhteystietoluetteloa ylläpitävät sisällöntuottajat verkkosivujen julkaisujärjestelmässä. Rekisterin muokkaus- ja tarkasteluoikeudet ovat kaikilla pääkäyttäjillä ja sisällöntuottajilla.
 • Tietoja säilytetään niin kauan kuin yhteystieto on voimassa tai kun sen katsotaan olevan tarpeen olla löydettävissä hakemistosta.

Palautelomake

 • Palautelomake on osa WordPress-sisällönhallintajärjestelmää (Formidable-lisäosa).
 • Lomakkeen tietoja säilytetään palvelimella, kunnes ne erikseen poistetaan.
 • Tiedot säilytetään luottamuksellisina.
 • Järjestelmän ylläpitäjillä on oikeus nähdä näitä tietoja ja heiltä vaaditaan kirjautuminen järjestelmään henkilökohtaisella tunnuksella ja salasanalla.
 • Palautelomakkeen tiedot lähtevät myös sähköpostilla palautelomakkeen tiedoissa määriteltyyn sähköpostiosoitteeseen. Kun vastaanottaja on käsitellyt palautteen, viesti tuhotaan viipymättä.

9 Tarkastusoikeus ja tarkastusoikeuden toteuttaminen

EU:n yleinen tietosuoja-asetus 15 artikla ja tietosuojalaki 34 §

Rekistereissä olevalla on oikeus tarkistaa, mitä tietoja hänestä on kirjattu. Pyyntö tulee lähettää kirjallisena osoitteeseen kunta@pyharanta.fi.

10 Oikeus vaatia tiedon korjaamista

EU:n yleinen tietosuoja-asetus 16 artikla

Rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus tarkistaa, että rekisterinpitäjä korjaa tai oikaisee ilman aiheetonta viivytystä rekisteröityä koskevat virheelliset henkilötiedot. Rekisteröidyllä on oikeus vaatia, että rekisterinpitäjä oikaisee häntä koskevat epätarkat ja virheelliset henkilötiedot. Rekisteröidyllä on myös oikeus saada puutteelliset henkilötiedot täydennettyä ottaen huomioon tarkoitukset, joihin tietoja on käytetty. Puutteellisten tietojen täydentämiseksi tulee ottaa yhteyttä kirjallisesti osoitteeseen kunta@pyharanta.fi.

11 Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet

EU:n yleinen tietosuoja-asetus 77 artikla

Rekisteröidyllä on oikeus pyytää rekisterinpitäjää rajoittamaan häntä koskevien henkilötietojen käsittelyä seuraavissa tapauksessa:

 • Rekisteröity kiistää henkilötietojen paikkansapitävyyden, minkä myötä käsittelyä rajoitetaan ajaksi, jonka kuluessa rekisterinpitäjä voi varmistaa tietojen paikkansapitävyyden.
 • Käsittely on lainvastaista ja rekisteröity vastustaa henkilötietojen poistamista ja vaatii sen sijaan niiden käytön rajoittamista.
 • Rekisterinpitäjä ei enää tarvitse kyseisiä henkilötietoja käsittelyn tarkoituksiin, mutta rekisteröity tarvitsee niitä oikeudellisen vaateen laatimiseksi, esittämiseksi tai puolustamiseksi.
 • Rekisteröity on vastustanut henkilötietojen käsittelyä odottaessa sen todentamista, syrjäyttävätkö rekisterinpitäjän oikeutetut perusteet rekisteröidyn perusteet.

Suostumuksensa antaneilla rekisteröidyillä on oikeus peruuttaa suostumus milloin tahansa.

Rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus tehdä valitus henkilötiedon käsittelystä valvontaviranomaiselle.